กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

 
ชื่อ-สกุล
*
เกิดวันที่ : 
เดือน :  พ.ศ :
วุฒิจบการศึกษา :
จากโรงเรียน : *
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
  เลขที่   *     หมู่ที่  *     ถนน  *    
   ตำบล  *      อำเภอ  *   
  จังหวัด  *

หมายเลขโทรศัพท์(มือถือ)
* Ex:085-0000000 สำคัญมากสำหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 
 

ข้าพเจ้าพร้อมจะมาเรียนในวันที่ :

หอพัก :

หลักฐานในการสมัครเรียน
1.  สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ                                                   
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   1   ใบ
3.  Passport  (สำเนาหนังสือเดินทาง)  1  ใบ (ถ้ามี)      
4.  รูปถ่ายขนาด   2   นิ้วจำนวน   2  รูป
5. วุฒิการศึกษา  1  ใบ