ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

ใบอนุญาตต่างๆ (เปลี่ยนชื่อ)

หนังสือแต่งตั้งครูและผู้สอน

หนังสือแต่งตั้งครูและผู้สอน