กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 15 #

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน EPS-TOPIK ครั้งที่ 15

ลำดับ รายชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวผู้สอบ
       
1 นางสาวธัญทิพย์ สีธี 20009587
2 นางพัชรินทร์   กำบิล 20009071
3 นางสาวกนกพร   จุ่มดี 20009066
4 นางสาวนภาพร   ไมเยอะ 20009519
5 นางสาวพิกุล   ลาเชกู่ 20009704
6 นางสาวมนัญญา สุขสิทธิ์ 20009076
7 นางสาวราตรีพร   อาหยิ 20009705
8 นางสาวเรวดี   สุทธสม 20009354
9 นางสาววันเพ็ญ   คำตา 20009522
10 นายกมล   มนูสิริสกุล 20009542
11 นายกวินท์   จี่เบี่ย 20009245
12 นายจรูญวิทย์   หมื่นแลกู่ 20009244
13 นายเจตนา   แซ่เต๋น 20009311
14 นายชาตรี   อางี้ 20009496
15 นายชาติชาย   อมรบุษยามาศ 20009208
16 นายทวีรัฐ   บุญถึง 20009395
17 นายทิพากร   มาเยอะ 20009349
18 นายธนโชติ   แซ่ลี 20009315
19 นายธวัฒชัย   แซ่เติ๋น 20009197
20 นายนนทพัทธ์   โชเชกู่ 20009204
21 นายประพันธ์   อินโย 20009083
22 นายปรีชา   นิตะโคตร 20009531
23 นายพงศ์พัฒน์   ทางไธสง 20009400
24 นายพงษ์ศักดิ์   เฌอหมื่อ 20009432
25 นายพัฒษกรณ์   วงศ์ปัญญา 20009509
26 นายภูมิ   ลาหู่นะ 20009510
27 นายมงคล   คำหลวง 20009368
28 นายมงคล   มนัสมโนธรรม 20009210
29 นายวชิรพันธ์   อายี 20009356
30 นายไวภพ   เลาว้าง 20009659
31 นายศตวรรษ   พานผ่องเจริญ 20009257
32 นายศิระ   นวสกุลเลิศ 20009246
33 นายสุรสิทธิ์   วารีนิยม 20009929
34 นายสุวิน   เปียผะ 20009227
35 นายอนุชา คำดาวแสน 20009525
36 นายอนุรักษ์   แซ่เติ๋น 20009919
37 นายอลงกรณ์   เชอเมอกู่ 20009533
38 นายอาฉ่า   เฟเมียกู่ 20009376
39 นายอาณาจักร์   ยั่งเศรษฐการ 20009258
40 นายอาทิตย์   โสภณสิริโรจน์ 20009507
41 นายอาเยอ   ลาเช 20009369
42 นายอาหื่อ   แชพะกู่ 20009444
43 นางสาวจันทร์จิรา   สวัสดิ์นที 20009348
44 นายชาญชัย   มาเยอะ 20009931
45 นายธีรวัฒน์   จี๋ภิโล 20009506
46 นายเนตร   ทาวี 20009556
47 นายพงค์พรรณ   สุนันตา 20009536
48 นายพงษ์พัฒน์   ศิริ 20009741
49 นายพงษ์สันต์   เชอหมื่อ 20009441
50 นายมงคล   อนันต์นิธิอรุณ 20009723
51 นายมานพ   วิบูลสิริตระกุล 20009707
52 นายราชันย์   บำรุงผดุงกิต 20009717
53 นายศักดิ์สิทธิ์   แซ่พร่าน 20009127
54 นายศิรวิทย์   หาญพญาไพร 20009352
55 นายสนิท   เชอมือ 20009501
56 นายสมชาย   แสนเหลี่ยว 20009303
57 นายสรศักดิ์   เจเบาะ 20009236
58 นายสุนทร   นิธิเกษมสมบัติ 20009231
59 นายสุภาพ   ไฝเอ้ย 20009526
60 นายโสภณ   แสนยี่ 20009495
61 นายอภิชาติ    แซ่พ่าน 20009934
62 นายอัศนัย   อามอ 20009508
63 นางสาวจันทิมา แซ่เติ๋น 20009663
64 นางสาวมะลิวรรณ   เบทู 20009927
65 นายณัฐภัทร์   ยิลึ 20009355
66 นายทวีศักดิ์   ดำรงจารุพร 20009089
67 นายนพรัตน์   ภัทรพิสุทธิกุล 20009835
68 นายปิติ     สกุลปรีติ 20009928
69 นายผ่านศร   หาญพญาไพร 20009468
70 นายมนัส วิบูลสิริตระกุล 20009474
71 นายวันชัย   พนาแสนสุขใจ 20009233
72 นายสมศักดิ์   หมื่อปู 20009317
73 นายสุชาติ   แซ่ฟุ้ง 20009291
74 นายสุรศักดิ์   วิบูลย์พันธ์ทิพย์ 20009351
75 นายเอกลักษณ์   วรกิจพาณิชย์ 20009272
76 นายพานิตย์   รังภูรี 20009776