กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบทักษะและกำหนดการทดสอบ ครั้งที่ 5 #

 

รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบทักษะ และกำหนดการทดสอบครั้งที่ 5

ลำดับ หมายเลขสมัครทดสอบทักษะ ชื่อ - นามสกุล วันที่ทดสอบ เวลาทดสอบ ประเภทกิจการที่ทดสอบ
1 13500027 นายอาโซ แลเชอะ 27 กรกฏาคม 2556 8.30 อุตสาหกรรม
2 13500073 นางสาวกานต์พิชชา ชาวผาสุข 27 กรกฏาคม 2556 12.00 อุตสาหกรรม
3 13500077 นางสาวปทิตตา อมรรัตนะ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
4 13500100 นางสาวสุชาดา หมื่อแล 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
5 13500101 นายจีระศักดิ์ วิบูลสมบัติพงษ์ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
6 13500102 นางสาวอนันญา แซ่ย่าง 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
7 13500104 นายอาเสาะ โวยแมกู่ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
8 13500105 นายมานพ แก้วกุลอนันต์ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
9 13500107 นายยุทธนา มาเยอะ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
10 13500108 นายสยามชัย ศรีชัย 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
11 13500109 นายวิทยา แซ่โซ้ง 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
12 13500110 นางสาวพิมพิดา เบเชกู่ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
13 13500111 นายราเชน หลีจาง 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
14 13500082 นางสาวนุศรา แยหลุงกู่ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
15 13500079 นางสาวอาหยะ อาเค่อกู่ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
16 13500081 นางสาวอังคนา นาโป๊ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
17 13500083 นายนิชคุณ หมื่อแลกู่ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
18 13500084 นางสาวนภาพรรณ แยซอง 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
19 13500085 นางสาวสุภัสสร อ่วยยื่อ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
20 13500086 นางสาวศรีนุช แซตูกู 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
21 13500087 นางสาวมณฑา เมืองใจ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
22 13500088 นายอนุวัฒน์ เบเชกู่ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
23 13500089 นายพงษ์สิทธิ์ มาเยอะ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
24 13500090 นายนิวัฒน์ อภิไพบูลย์ผล 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
25 13500091 นางสาวศรัญญา อุยแม 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
26 13500092 นายสมศักดิ์ ไสวการะเกต 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
27 13500093 นายขจร ไสวการะเกต 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
28 13500095 นางสาวณิชกานต์ พิทักษ์ธนาวิชญ์ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
29 13500096 นายพีระพัฒน์ โวยแม 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
30 13500097 นางสาวภัสสร แซมือ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
31 13500098 นางสาวอารียา เบเชกู่ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
32 13500099 นางสาวทานตะวัน เยอส่อ 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
33 13500078 นายปิยะ สัตนาโค 27 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
34 13500115 นายชาญชัย พบสุข 28 กรกฏาคม 2556 8.30 อุตสาหกรรม
35 13500171 นายทวีชัย อินต๊ะวิน 28 กรกฏาคม 2556 12.00 อุตสาหกรรม
36 13500184 นางสาวอาแต มาเยอะ 28 กรกฏาคม 2556 12.00 อุตสาหกรรม
37 13500185 นางสาวรัตติกานต์ พงพันธ์อนันต์ 28 กรกฏาคม 2556 12.00 อุตสาหกรรม
38 13500186 นางสาวพิศมัย วิเศษเด่นเจริญ 28 กรกฏาคม 2556 12.00 อุตสาหกรรม
39 13500187 นายอรรณพ เบียงทูกู่ 28 กรกฏาคม 2556 12.00 อุตสาหกรรม
40 13500188 นายสมศักดิ์ แลเชอะ 28 กรกฏาคม 2556 12.00 อุตสาหกรรม
41 13500189 นายธีรพล อามอ 28 กรกฏาคม 2556 12.00 อุตสาหกรรม
42 13500173 นางสาวอารีรัตน์ ทวยไธสง 28 กรกฏาคม 2556 12.00 อุตสาหกรรม
43 13500190 นายสิงหา กิ่งสละ 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
44 13500191 นายจำลอง แซ่กือ 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
45 13500192 นางสาวนาตยา ปัญบือ 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
46 13500193 นางสาวสุกัญญา เมืองใจ 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
47 13500194 นางสาวจิรยา เมืองใจ 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
48 13500195 นายกิตติพันธ์ แยมอ 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
49 13500196 นางสาวนพรัตน์ จินวัฒนวานิช 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
50 13500216 นายสิงหา แสนเหลียว 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
51 13500218 นางสาวจริยา พนาศรีจิดา 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
52 13500219 นางสาวเกศริน พัฒนานิกุล 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
53 13500220 นายธนิต แลเฉอะ 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
54 13500223 นางสาวพรพิมล แลเฉอะ 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
55 13500224 นายธนวัฒน์ อาษา 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
56 13500207 นางสาวมธุสร เพียวเชกู่ 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
57 13500213 นางสาวรุ้งทิพย์ เยมอ 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
58 13500205 นายสมศักดิ์ มาเยอะ 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
59 13500206 นางสาวพรทิพย์ เชอมือ 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
60 13500208 นางสาวกัลยา อายี 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
61 13500209 นางสาวนุสบา โสภณเบญจกุล 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
62 13500210 นางสาวอัจริยา แซ่ลี 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
63 13500211 นางสาววิภาวดี นิลหล้า 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
64 13500212 นายพรมแดน เซผ่า 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
65 13500217 นายดนุวัต จะแง 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
66 13500214 นางสาวรัชนี เบียกู่ 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
67 13500215 นายวรวุฒิ แซ่หาญ 28 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม
68 13500227 นางสาวมาริษา โคตะมูล 29 กรกฏาคม 2556 8.30 อุตสาหกรรม
69 13500226 นายเรวัต แซ่เติ๋น 29 กรกฏาคม 2556 8.30 อุตสาหกรรม
70 13500228 นางสาวชรินรัตน์ แก้วทา 29 กรกฏาคม 2556 8.30 อุตสาหกรรม
71 13500229 นายยุทธจักร สิมวงศ์ 29 กรกฏาคม 2556 8.30 อุตสาหกรรม
72 13500230 นายชังมงคล นามแสงกาง 29 กรกฏาคม 2556 8.30 อุตสาหกรรม
73 13500314 นายไตรงค์ ภัคดี 29 กรกฏาคม 2556 14.30 อุตสาหกรรม

 

 

 

 

กรุณาอ่านประกาศด้านล่างนี้ด้วยครับ

 • รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบทักษะพร้อมกำหนดการทดสอบ
 • กำหนดวันทดสอบ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 – วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 รวมจำนวน 3 วัน  โดยการทดสอบแบ่งออกเป็นวันละ 3 รอบ รอบที่ 1 ทดสอบเวลา 08.30 น.  รอบที่ 2 ทดสอบเวลา 12.00 น. และรอบที่ 3 ทดสอบเวลา 14.30 น.
 • สถานที่ทดสอบ ดังนี้
 1. วันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 1 และชั้น 10 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 2. วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ให้ผู้เข้าทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

 • แต่งกายสุภาพ โดยให้สามารถทดสอบทักษะและทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้คล่องตัว
 • เอกสารที่ต้องนำไปในวันทดสอบ คือ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) ถ้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าทดสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ เครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบจะจัดไว้ให้ ณ สถานที่ทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบไม่ต้องนำอุปกรณ์ใดๆ ไปยังสนามทดสอบ
 • ผู้สมัครไม่สามารถขอเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ
 • ต้องไปถึงสถานที่ทดสอบก่อนเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อลงทะเบียนและรับทราบ คำชี้แจงในการทดสอบทักษะ หากไปถึงสถานที่ทดสอบหลังเวลาเข้าห้องทดสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องทดสอบ กำหนดการมีดังนี้

             (1) ผู้มีสิทธิทดสอบรอบที่ 1 ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. เข้าห้องทดสอบเวลา 08.30 น.  

             (2) ผู้มีสิทธิทดสอบรอบที่ 2 ลงทะเบียนเวลา 11.00 น. เข้าห้องทดสอบเวลา 12.00 น.

             (3) ผู้มีสิทธิทดสอบรอบที่ 3 ลงทะเบียนเวลา 13.30 น. เข้าห้องทดสอบเวลา 14.30 น.

ผู้เข้ารับการทดสอบต้องระมัดระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษระหว่างการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องรับผิดชอบเองกรณีเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากความประมาทในการทดสอบ

 • กรณีมีการทุจริตการทดสอบ ผู้ทุจริตจะได้ศูนย์คะแนน
 • โปรดตรวจสอบเนื้อหาการทดสอบทักษะที่ประกาศไว้ และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ดี
 • เป็นหน้าที่ของผู้เข้าทดสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ

ประกาศผลการทดสอบทักษะ วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และทางเว็บไซต์www.epsthailand.wordpress.com,   www.eps.go.kr