กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  ประกาศ !!! รับสมัครทดสอบทักษะ ครั้งที่ 5 สำหรับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) #

ประกาศรับสมัครทดสอบทักษะ ครั้งที่ 5 สำหรับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)

        สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ได้ประกาศให้ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 14 ในประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรมและปศุสัตว์ และก่อสร้าง  สมัครเข้ารับการทดสอบทักษะตามความสมัครใจ กรมการจัดหางานจึงประกาศรับสมัครทดสอบทักษะสำหรับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 14 ในประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรมและปศุสัตว์ และก่อสร้าง เพื่อจัดส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS)  ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลีกำหนดเงื่อนไขในการทดสอบทักษะ ดังนี้

1. ประเภทกิจการที่เปิดรับสมัคร

 • กิจการอุตสาหกรรมการผลิต (ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิต)
 • กิจการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ (ประเภทงานเพาะปลูก และงานเลี้ยงสัตว์)
 • กิจการก่อสร้าง (ประเภทงานไม้ งานเหล็ก และงานเชื่อม)

           ผู้ยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบทักษะสามารถเลือกเข้ารับการทดสอบได้เพียงประเภทกิจการเดียว  (ประเภทเดียวกันกับการสมัครสอบภาษาเกาหลี) เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงในภายหลัง  ดังนั้น ให้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร                 

 • เป็นผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 14 (สอบวันที่ 2 มิถุนายน 2556)
 • ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ผู้เคยผ่านการทดสอบทักษะ ผู้เคยยกเลิกการเดินทาง และผู้ไม่ได้รับอนุญาตวีซ่า (CCVI) ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการทดสอบทักษะ

3. การรับสมัคร

 • รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 – วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • สถานที่รับสมัคร  
 1. สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ที่ตั้ง อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนวชิรวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้ง 364 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ที่ตั้ง 765 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 • เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2) สำเนาหนังสือเดินทาง(ถ้ามี) พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบภาษาเกาหลี
 • ผู้สมัครต้องสมัครด้วยตนเอง
 • ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมใดๆ

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบและสถานที่ทดสอบ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556
 • สถานที่ประกาศ ทางเว็บไซต์ http://www.epsthailand.wordpress.com ,  www.eps.go.kr 
 • วันที่ทดสอบ วันเสาร์ที่ 27 – วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
 • สถานที่ทดสอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ

5. ประกาศผลการทดสอบ

 • ประกาศผลการทดสอบ วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556
 • สถานที่ประกาศ ทางเว็บไซต์ www.epsthailand.wordpress.com ,  www.eps.go.kr

6. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูง และผู้เข้าร่วมการทดสอบ

           ผู้ที่ได้คะแนนสูง จะได้รับสิทธิพิเศษในการเสนอชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาเป็นลำดับแรก          

           ผู้เข้าร่วมการทดสอบ จะได้รับสิทธิพิเศษในการเสนอชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาเป็นลำดับที่สอง 

           ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบต่ำ จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษในการเสนอชื่อให้นายจ้างพิจารณา

คะแนนสูง

ผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่า 240 คะแนน (คะแนนเต็ม 300   คะแนน)
คะแนนต่ำ

ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 40 คะแนน ในแต่ละหัวข้อ หรือ

ต่ำกว่า 150 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด

7. วิธีการและรายละเอียดการทดสอบทักษะ

 • หัวข้อการทดสอบทักษะ : แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การทดสอบร่างกาย การประเมินประสบการณ์การทำงานและการสัมภาษณ์  และทดสอบทักษะเบื้องต้น
 • การให้คะแนน

คะแนนเต็ม

ทดสอบร่างกาย

ประสบการณ์และการสัมภาษณ์

ทดสอบทักษะเบื้องต้น

300 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

8. การทดสอบร่างกาย  คำแนะนำการทดสอบร่างกาย คลิ๊กที่นี่ครับ

กิจการ

ห้วข้อทดสอบ

รายละเอียด

  

 

ทุกประเภทกิจการ

ความอดทน

ทดสอบการวิดพื้นต่อเนื่อง (1 นาที)
กำลังการยึดจับ

วัดแรงบีบมือแต่ละข้างๆละ 1 ครั้ง โดยใช้อุปกรณ์การทดสอบ   (หน่วยเป็นกิโลกรัม)

ความยืดหยุ่น

วัดความยืดหยุ่นของร่างกายส่วนบน (มือแตะพื้น)

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง

วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง 1 ครั้ง โดยใช้อุปกรณ์การทดสอบ (หน่วยเป็นกิโลกรัม)

9. การประเมินผลจากการสัมภาษณ์

คำแนะนำการสอบสัมภาษณ์ งานอุตสาหกรรม

คำแนะนำการสอบสัมภาษณ์ งานก่อสร้าง

คำแนะนำการสอบสัมภาษณ์ งานเกษตรปศุสัตว์

กิจการ

หัวข้อทดสอบ

รายละเอียด

   

 

ทุกประเภทกิจการ

การสื่อสารเบื้องต้นและความเข้าใจคำสั่ง

ทักษะในการสื่อสารเบื้องต้นด้วยภาษาเกาหลี   ความเข้าใจคำสั่งเบื้องต้นด้วยภาษาเกาหลี

การอ่านประโยค

อ่านประโยคภาษาเกาหลี 4 – 5 ประโยค
การตอบชื่ออุปกรณ์เครื่องมือ

บอกชื่อของอุปกรณ์เครื่องมือ การฟังชื่อของอุปกรณ์เครื่องมือและค้นหา

ประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงานและระยะเวลาการทำงาน

บุคลิกภาพ และความสามารถ

ทัศนคติ ความกระตือรือร้น การเตรียมความพร้อม และอื่นๆ

หมายเหตุ บันทึกการเคลื่อนไหวของผู้สมัคร (30 วินาที) และจัดเตรียมให้แก่นายจ้างเกาหลีที่ร้องขอ

10. การทดสอบทักษะเบื้องต้น

หัวข้อทดสอบ

รายละเอียด

วางแท่งไม้บนกระดาน

แยกแท่งไม้ที่มี สี รูปร่าง และขนาดที่แตกต่างกันและปักลงบนกระดาน
การจัดการและแขวนชิ้นงาน

การแขวนห่วงที่มีขนาดต่างกัน ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

การประกอบชิ้นงาน

นำชิ้นงานมาประกอบบนกระดานตามแบบ

 • กิจการเกษตรกรรมและปศุสัตว์  

คำแนะนำการทดสอบทักษะ งานเกษตรเพาะปลูก

คำแนะนำการทดสอบทักษะ งานเกษตรปศุสัตว์

ประเภทงาน

หัวข้อทดสอบ

รายละเอียด

เพาะปลูก

การใช้รถล้อเข็นล้อเดียวและการปลูกต้นกล้า

บรรทุกทรายใส่รถเข็นล้อเดียว เข็นไปตามทางที่กำหนด และปลูกต้นกล้า

เลี้ยงสัตว์

การใช้รถล้อเข็นล้อเดียวและการให้อาหารสัตว์็็น

บรรทุกทรายใส่รถเข็นล้อเดียว เข็นไปตามทางที่กำหนดและให้อาหารสัตว์ในรางอาหาร

 • กิจการก่อสร้าง

คำแนะนำการทดสอบทักษะ งานก่อสร้าง ช่างไม้

คำแนะนำการทดสอบทักษะ งานก่อสร้าง ช่างเหล็ก

คำแนะนำการทดสอบทักษะ งานก่อสร้าง ช่างเชื่อม

ประเภทงาน

หัวข้อทดสอบ

รายละเอียด

งานไม้

การสร้างแบบ สร้างแบบตามที่กำหนดด้วยวัสดุที่จัดให้ (ไม้)

งานเหล็ก

การประกอบและมัดเหล็ก

การประกอบและการมัดตามที่กำหนดด้วยเครื่องมัดและลวดผูก

งานเชื่อม

การควบคุมระดับไฟของการเชื่อมแก๊ส จัดวางลูกปัดด้วยการเชื่อมไฟฟ้า

ปรับเปลวไฟการเชื่อมแก๊ส 3 ระดับ ตามที่กำหนดไว้ จัดวางลูกปัดบนแผ่นเหล็กตามแบบที่กำหนดด้วยการเชื่อมไฟฟ้า

 11. คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร

 • วันที่และสถานที่ทดสอบของผู้สมัครแต่ละคน จะประกาศในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2556  
 • ผู้สมัครไม่สามารถขอเปลี่ยนวันทดสอบและสถานที่ทดสอบ และไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปในสถานที่ทดสอบหลังเวลาที่กำหนดไว้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มาสายเข้าสถานที่ทดสอบ
 • ผู้สมัครที่ไม่นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมาด้วย ไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ
 • ผู้เข้ารับการทดสอบควรระมัดระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษระหว่างการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากความประมาทของท่านแต่เพียงผู้เดียว
 • เครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบจะจัดไว้ให้ ณ สถานที่ทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบไม่ต้องนำอุปกรณ์ใดๆไปยังสนามทดสอบ ยกเว้น บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
 • ผู้เข้ารับการทดสอบควรใส่เสื้อผ้าที่สวมสบายและเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทดสอบทักษะ
 • กรณีมีการทุจริตการทดสอบ ผู้ทุจริตจะได้ศูนย์คะแนน
 • โปรดตรวจสอบเนื้อหาการทดสอบทักษะที่ประกาศไว้ในฉบับนี้ และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้ผลการสอบที่ดี
 • ผู้ผ่านการสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ทุกคน สามารถสมัครทำงานได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลการทดสอบทักษะฝีมือและการบันทึกภาพระหว่างการทดสอบ ซึ่งจะส่งให้นายจ้างเกาหลีเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง