กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  กำหนดการ วันเวลาและเอกสารที่ต้องเตรียมไปรายงานตัว สำหรับผู้ที่สอบผ่าน #

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 14

       ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีตามบัญชีรายชื่อดังกล่าว และประสงค์เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จะต้องยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อจัดส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงาน โดยยื่นใบสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 26 – วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. และขอความร่วมมือจากผู้สอบผ่านดังกล่าวให้ไปยื่นใบสมัครตามกำหนดวัน เวลา สถานที่ และหมายเลขสมัครสอบ ดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ที่ตั้ง อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

               วันที่                             หมายเลขสมัครสอบ (เฉพาะผู้สอบผ่าน)

วันที่ 26 มิถุนายน 2556                     10013001 ถึง 10013745

วันที่ 27 มิถุนายน 2556                     10013746 ถึง 10014171

วันที่ 28 มิถุนายน 2556                     10014172 ถึง 10014871

 

2. จังหวัดลำปาง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนวชิรวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

               วันที่                             หมายเลขสมัครสอบ (เฉพาะผู้สอบผ่าน)

วันที่ 26 มิถุนายน 2556                     10010001 ถึง 10010364

วันที่ 27 มิถุนายน 2556                     10010365 ถึง 10010793

วันที่ 28 มิถุนายน 2556                     10010794 ถึง 10011454

 

3. จังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้ง 364 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

               วันที่                             หมายเลขสมัครสอบ (เฉพาะผู้สอบผ่าน)

วันที่ 26 มิถุนายน 2556                     10006001 ถึง 10006493

วันที่ 27 มิถุนายน 2556                     10006494 ถึง 10007159

วันที่ 28 มิถุนายน 2556                     10007160 ถึง 10007915

 

4. จังหวัดอุดรธานี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ที่ตั้ง 765 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

               วันที่                             หมายเลขสมัครสอบ (เฉพาะผู้สอบผ่าน)

วันที่ 26 มิถุนายน 2556                     10000001 ถึง 10001217

วันที่ 27 มิถุนายน 2556                     10001218 ถึง 10002438

วันที่ 28 มิถุนายน 2556                     10002439 ถึง 10003807

 

     หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร อย่างละ 1 ชุด ดังนี้

1. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน โดยกำหนดวันหมดอายุไม่น้อยกว่าวันที่ 26 มิถุนายน 2558 พร้อมแสดงฉบับจริง  

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลฉบับภาษาไทย (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลหลังจากสมัครสอบ หรือในกรณีเคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลในระหว่างทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี หรือเปลี่ยนหลังจากเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี ให้ยื่นสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ   

4. สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)

5. สำเนาหลักฐานประสบการณ์การทำงาน ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  (ถ้ามี)

6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทยของตนเอง (ถ้ามี)

7. ผลการตรวจสุขภาพสำหรับไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับจริง) โดยจะต้องตรวจ

    หลังจากประกาศผลการทดสอบ (วันที่ 14 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป)

8. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น (ควรเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกันกับการสมัครสอบ)

    โดยเอกสารตามข้อ 1 – 7 ให้ถ่ายเอกสารกระดาษขนาด เอ 4 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น  ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีที่ยื่นใบสมัคร จะต้องระบุประเภทกิจการที่สมัครให้ตรงกับที่ระบุไว้ในการสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี  ผู้ยื่นใบสมัครไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่รายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี และยังประสงค์เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี กรมการจัดหางานเปิดโอกาสให้มารายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมกับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งนี้ โดยขอความร่วมมือให้รายงานตัวและยื่นใบสมัครในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 ดังนี้

  • ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลทั่วไป สอบด้วยกระดาษ (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 11 (สอบวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554) ครั้งที่ 12 (สอบวันที่ 29 เมษายน 2555)  ครั้งที่ 13 (สอบวันที่ 28 ตุลาคม 2555)
  • ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลทั่วไป สอบด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT) ครั้งที่ 1 (สอบเดือนกันยายน พฤศจิกายน และธันวาคม 2554) ครั้งที่ 2 (สอบเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2555)
  • ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ สำหรับบุคคลที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี สอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 1 (สอบเดือนพฤศจิกายน 2554) ครั้งที่ 2 (สอบเดือนมีนาคม 2555) ครั้งที่ 3 (สอบเดือนมิถุนายน 2555) ครั้งที่ 4 (สอบเดือนกันยายน 2555) ครั้งที่ 5 (สอบเดือนธันวาคม 2555) และครั้งที่ 6(สอบเดือนมีนาคม 2556)

      ทั้งนี้ หากผู้สอบผ่านดังกล่าวไม่ยื่นใบสมัครภายในวัน เวลาซึ่งกำหนดไว้ หรือเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามกำหนดไว้ เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถรับใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี  อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางานยังเปิดโอกาสให้ยื่นใบสมัครพร้อมกับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งต่อไป ภายในกำหนดเวลา 2 ปี นับจากวันประกาศผลการทดสอบ