กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  ประกาศ !!! รายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 14 #

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 14

 

 

 

 

 

 

ลำดับ ชื่อ สกุล รหัสสอบ ผลการสอบ คะแนน
การฟัง การอ่าน รวม
1 นายชัยณรงค์ อายิ 10011150 ผ่าน 60 36 96
2 นายอาโซ แลเช่อ 10013294 ผ่าน 52 56 108
3 นายเรวัต แซ่เติ๋น 10010503 ผ่าน 56 52 108
4 นางสาวนพรัตน์ จินวัฒนวานิช 10010418 ผ่าน 48 36 84
5 นายธนวัฒน์ อาษา 10010502 ผ่าน 52 48 100
6 นายภากร เชอมือ 10010664 ผ่าน 52 40 92
7 นายมนัส โสภณอำนวยกิจ 10013559 ผ่าน 64 28 92
8 นางสาวศรีนุช แซตุกุ 10010355 ผ่าน 40 44 84
9 นายอาเทอ อ่วยยื่อ 10010519 ผ่าน 44 40 84
10 นางสาวสุภัสสร อ่วยยื่อ 10010361 ผ่าน 48 44 92
11 นายวรวุฒิ แซ่หาญ 10010604 ผ่าน 44 48 92
12 นายศราวุธ แสนว้าง 10010447 ผ่าน 56 36 92
13 นายประสิทธิ์ รัตนวงศ์ไพโรจน์ 10010675 ผ่าน 44 44 88
14 นายบัณฑิต วิบูลสันติพร 10010527 ผ่าน 56 36 88
15 นายประทิน หมื่อแล 10010249 ผ่าน 48 32 80
16 นายสันติ สินจ้าง 10010512 ผ่าน 40 40 80
17 นางสาวพีรณัฐ แยช่อกู่ 10010532 ผ่าน 56 36 92
18 นายขจรศักดิ์ เมืองฮาย 10010579 ผ่าน 52 44 96
19 นายวีระยศ ถิ่นจันทร์ 10010580 ผ่าน 44 48 92
20 นายกำพล แซ่จาง 10010509 ผ่าน 48 36 84
21 นายธวัชชัย เมฆบนจันทร์ 10010567 ผ่าน 52 44 96
22 นายสมศักดิ์ แลเซอะ 10010521 ผ่าน 44 44 88
23 นางสาวอารียา เบเชกู่ 10010254 ผ่าน 52 36 88
24 นางสาวพิมพิดา เบเชกู่ 10010255 ผ่าน 36 56 92
25 นายบัญชา วุยแพ 10010562 ผ่าน 52 36 88
26 นางสาวภัสศร แซมือ 10010208 ผ่าน 48 44 92
27 นายอาจึ อยู่ลือ 10010590 ผ่าน 48 48 96
28 นายวิเชียร แสนหาญ 10010517 ผ่าน 52 48 100
29 นายธนิต 2 แลเฉอะ 10010541 ผ่าน 48 48 96
30 นางสาวพรพิมล แลเฉอะ 10010564 ผ่าน 48 40 88
31 นายไพรัลย์ มาเยอะ 10010524 ผ่าน 52 52 104
32 นายจีระศักดิ์ วิบูลสมบัติพงศ์ 10010235 ผ่าน 48 48 96
33 นายกฤษกร มหาลาภเกียรติยศ 10010222 ผ่าน 56 44 100
34 นายเอกชัย พรรุ่งแสงกุล 10010200 ผ่าน 60 36 96
35 นายนิวัฒน์ อภิไพบูลย์ผล 10010219 ผ่าน 52 48 100
36 นายพงษ์สิทธิ์ มาเยอะ 10010204 ผ่าน 52 40 92
37 นางสาวอาแต มาเยอ  10010369 ผ่าน 48 32 80
38 นางสาวณัฐชานันท์ สินวัฒนธานนท์ 10010225 ผ่าน 48 44 92
39 นางสาวเกศริน พัฒนานิกุล 10010569 ผ่าน 64 44 108
40 นางสาวรัตติกานต์ พงพันธ์อนันต์ 10010554 ผ่าน 60 56 116
41 นายกิตติพันธ์ แยม่อ 10010589 ผ่าน 52 52 104
42 นางสาวจริยา พนาศรีจินดา 10010565 ผ่าน 56 32 88
43 นางสาวจันทร์จิรา วิบูลวิโรจน์วงศ์ 10010570 ผ่าน 44 36 80
44 นายลิจึง เมอแล 10010248 ผ่าน 44 40 84
45 นายมานพ แก้วกุลอนันต์ 10010224 ผ่าน 52 32 84
46 นายมนตรี ชัยวุฒิ 10010597 ผ่าน 44 36 80
47 นางสาวจิรยา เมืองใจ 10010368 ผ่าน 56 36 92
48 นางสาวสุชาดา หมื่อแล 10010231 ผ่าน 52 40 92
49 นายทรงกรด มาลาศิริ 10010354 ผ่าน 44 48 92
50 นางสาวนภาพรรณ แยซอง 10010223 ผ่าน 60 40 100
51 นางสาวอนัญญา แซ่ย่าง 10010266 ผ่าน 48 36 84
52 นายวิทยา แซ่โซ้ง 10010268 ผ่าน 52 40 92
53 นายปฐพี เลิศดนุเดช 10010568 ผ่าน 48 60 108
54 นางสาวอาหยะ อาเค่อกู่ 10010253 ผ่าน 60 28 88
55 นายภูษิต เบียงกูกู่ 10010385 ผ่าน 52 32 84
56 นายสุชาต แลเชอะ 10010446 ผ่าน 60 44 104
57 นางสาวมณฑา เมืองใจ 10010360 ผ่าน 56 32 88
58 นายอาเบ แซ่ลี้ 10010270 ผ่าน 52 32 84
59 นางสาวสุภัสสร แซ่จ๋าว 10010267 ผ่าน 52 40 92
60 นางสาวนาตยา ปัญบือ 10010381 ผ่าน 56 36 92
61 นางสาวสุกัญญา เมืองใจ 10010374 ผ่าน 48 48 96
62 นายยุทธนา มาเยอะ 10010284 ผ่าน 52 40 92
63 นายสยามชัย ศรีชัย 10010283 ผ่าน 60 44 104
64 นางสาวสุมาลี วิมลศรีมงคล 10010288 ผ่าน 48 32 80
65 นายอนุวัฒน์ เบเชกู่ 10010351 ผ่าน 52 36 88
66 นายนิชคุน  หมื่อแลกู่ 10010334 ผ่าน 52 36 88
67 นายศักดิ์ชัย พิสัยเลิศ 10010336 ผ่าน 40 44 84
68 นางสาวปทิตตา อามารรัตนะ 10010121 ผ่าน 52 36 88
69 นายปรีชา ชนแดนคีรี 10010436 ผ่าน 48 40 88
70 นายพนากร แซ่ซ้ง 10010782 ผ่าน 60 32 92
71 นายอาหมื่อ อางีกู่ 10010513 ผ่าน 52 32 84
72 นายอาเสาะ โว่ยแมกู่ 10010347 ผ่าน 48 36 84
73 นายชัยวุฒิ แสนคำฟอง 10010282 ผ่าน 40 40 80
74 นายสิงห์แก้ว ศิริภัทราวาณิช 10010433 ผ่าน 44 44 88
75 นายสุพันธ์ ก่าคำ 10010435 ผ่าน 52 44 96
76 นายปิยะ สัตนาโค 10010029 ผ่าน 56 48 104
77 นางสาววรัชยา แซ่ซ้ง 10010716 ผ่าน 48 44 92
78 นายพีระพัฒน์ โวยแม 10010358 ผ่าน 64 44 108
79 นางสาวนุศรา แยหลุงกู่ 10010233 ผ่าน 52 56 108
80 นายณัฐกิตติ์ มาเยอะ 10010114 ผ่าน 52 32 84
81 นางสาวอำไพ หมื่อแล 10010510 ผ่าน 48 48 96
82 นายสิงหา กิ่งสละ 10010516 ผ่าน 56 40 96
83 นางสาวทานตะวัน เยส่อ 10010330 ผ่าน 40 48 88
84 นายสุริยัน สอนใจ 10010583 ผ่าน 40 44 84
85 นายจักรี อภิสุนทรกุล 10010732 ผ่าน 56 36 92
86 นายสิงหา แสนเหลี่ยว 10010717 ผ่าน 56 32 88
87 นางสาวกัลยา อายี 10010752 ผ่าน 56 24 80
88 นายทนงศักดิ์ อภิสุนทรกุล 10010751 ผ่าน 60 32 92
89 นายอัศนัย แซตูกู 10010486 ผ่าน 56 44 100
90 นางสาวรุ้งทิพย์ เยมอ 10010669 ผ่าน 48 32 80
91 นางสาวสุพรรษา เพอเมี่ย 10010638 ผ่าน 52 40 92
92 นายยุทธนา เสนทาวงค์ 10010507 ผ่าน 56 32 88
93 นายสมศักดิ์ มาเยอะ 10010470 ผ่าน 52 36 88
94 นายทวีชัย อินต๊ะวิน 10010552 ผ่าน 48 32 80
95 นายอาฉ่อง ไมเยอะ 10010480 ผ่าน 48 52 100
96 นายดนุวัต จะแง 10010479 ผ่าน 52 32 84
97 นางสาวอังคณา นาโป้ 10010242 ผ่าน 56 40 96
98 นายสมศักดิ์ ไสวการะเกด 10010243 ผ่าน 52 28 80
99 นางสาวมธุสร เพียวเชกู่ 10010275 ผ่าน 48 36 84
100 นางสาวศรัญญา อุยแม 10010244 ผ่าน 76 40 116
101 นายขจร ไสวการะเกด 10010245 ผ่าน 52 32 84
102 นางสาวนุสบา โสภณเบญจกุล 10010670 ผ่าน 48 48 96
103 นางสาวนิวาริน ยูลึ 10010475 ผ่าน 68 32 100
104 นางสาวพรทิพย์ เชอมือ 10010482 ผ่าน 60 40 100
105 นายอนุชิต หม่อโป๊ะกู่ 10010994 ผ่าน 56 40 96
106 นายพรมแดน เชผ่า 10011335 ผ่าน 68 28 96
107 นายสง่า แลเชอ 10011266 ผ่าน 52 40 92
108 นางสาวรัชนี เบียกู่ 10011265 ผ่าน 44 56 100
109 นายจำลอง แซ้กือ 10011340 ผ่าน 52 44 96
110 นายพันธวัธน์ ขำรัก 10010161 ผ่าน 56 28 84
111 นายชาญชัย พบสุข 10010265 ผ่าน 52 36 88
112 นางสาวเยาวภา แสนหาง 10010718 ผ่าน 48 32 80
113 นายธนกร สุวรรณศรี 10011408 ผ่าน 56 44 100
114 นางสาวอารีรัตน์ ทวยไธสง 10010792 ผ่าน 48 32 80
115 นายราเชน หลีจาง 10010907 ผ่าน 48 36 84
116 นายชัยมงคล นามแสงกาง 10010974 ผ่าน 68 44 112
117 นายสถาพร แซ่ท้าว 10010595 ผ่าน 56 36 92
118 นายพาณิชย์ แสนท้าว 10010555 ผ่าน 56 48 84
119 นายรัฐนันท์ แสนท้าว 10010647 ผ่าน 44 36 80
120 นางสาวอัจฉริยา แซ่ลี 10011296 ผ่าน 48 48 96
121 นางสาวมาริษา โคตะมูล 10011333 ผ่าน 56 32 88
122 นายไตรรงค์ ภักดี 10007144 ผ่าน 48 32 80
123 นายยุทธจักร สิมวงค์ 10010885 ผ่าน 52 40 92
124 นางสาวชรินรัตน์ แก้วทา 10010884 ผ่าน 60 20 80
125 นางสาววิภาวดี นิลหล้า 10010891 ผ่าน 52 36 88
126 นายบุญช่วย แซ่วือ 10010463 ผ่าน 44 36 80
127 นายสุเทพ กุลงามสวัสดิ์ 10010481 ผ่าน 60 32 92
128 นายสมาน แซ่ท้าว 10010775 ผ่าน 52 52 104
129 นางสาวสัญญารัก อยู่ทุ่ง 10014730 ผ่าน 44 44 88
130 นางสาวรัตน์ฐชา ปิกจุมปู 10010138 ผ่าน 48 36 84
131 นายธีระพล อามอ 1001010 ผ่าน 52 44 96
132 นางสาวดวงนภา นนท์ธีวรคุณ 10010332 ผ่าน 48 48 96
133 นางสาวพิศมัย วิเศษเด่นเจริญ 10010377 ผ่าน 52 48 100
134 นายวัชชระ วรรณสุข 10010793 ผ่าน 52 36 88
135 นางสาวกานต์พิชชา ชาวผาสุข 10010031 ผ่าน 64 40 104
136 นายกฤษฎา คำแสน 10010979 ผ่าน 60 44 104
137 นางสาวสุภาพร เตี้ยไธสงค์ 10013097 ผ่าน 40 48 88
138 นายประเสริฐ ลีสวัสดิ์วงศ์ 10011338 ผ่าน 36 44 80
139 นายนที พากเพียร  10014752 ผ่าน 56 28 84
140 นางสาวบุษยา เทวโลก 10010829 ผ่าน 40 40 80
141

นายธวัชชัย

ทรัพย์ทวีโชติ 10010500 ผ่าน 48 32 80
142 นายสมศักดิ์ แซ่โซ้ง 10010594 ผ่าน 72 44 116
143 นายบุญช่วย แสนท้าว 10010637 ผ่าน 60 48 108
144 นายสุชาติ แซ่ว่าง 10010549 ผ่าน 48 32 80

 

 

 ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ที่สอบผ่านทุกคนนะค่ะ/ครับ