กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  ประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่ทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 14 #

 

ประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่ทดสอบ

ความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 14

    กรมการจัดหางานได้รับแจ้งข้อมูลผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) จำนวน 9,037 คน ณ หน่วยทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี 5 แห่ง จากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ดำเนินการจัดทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ดังนี้

bangkok

bkk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยสอบจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เลขที่ 425 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 • รอบที่ 1 (เช้า)  เข้าห้องสอบเวลา 9.30 น. สอบเวลา 10.30 – 11.40 น.  
 • รอบที่ 2 (บ่าย) เข้าห้องสอบเวลา 14.00 น. สอบเวลา 15.00 – 16.10 น.  

ผู้สมัครที่ไม่มีสิทธิ์ทดสอบ  ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 1001348, 10013539, 10013711, 10013837, 10013894

———————————————————————————————————

udonthani

Udn

หน่วยสอบจำนวน 2 แห่ง ดังนี้

(1) โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เลขที่ 11 ถนนประชาอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 • รอบที่ 1 (เช้า)  เข้าห้องสอบเวลา 9.30 น. สอบเวลา 10.30 – 11.40 น.  
 • รอบที่ 2 (บ่าย) เข้าห้องสอบเวลา 14.00 น. สอบเวลา 15.00 – 16.10 น

(2) โรงเรียนเทศบาล 6 นครอุดรธานี เลขที่ 237 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 • รอบที่ 1 (เช้า)  เข้าห้องสอบเวลา 9.30 น. สอบเวลา 10.30 – 11.40 น.  
 • รอบที่ 2 (บ่าย) เข้าห้องสอบเวลา 14.00 น. สอบเวลา 15.00 – 16.10 น

                          ———————————————————————————————————

nakhonratchasima

Nsm

หน่วยสอบจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เลขที่ 250 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 • รอบที่ 1 (เช้า)  เข้าห้องสอบเวลา 9.30 น. สอบเวลา 10.30 – 11.40 น.  
 • รอบที่ 2 (บ่าย) เข้าห้องสอบเวลา 14.00 น. สอบเวลา 15.00 – 16.10 น

                                   ———————————————————————————————————

lampang

lpg

มีหน่วยสอบจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี เลขที่ 24/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 • รอบที่ 1 (เช้า)  เข้าห้องสอบเวลา 9.30 น. สอบเวลา 10.30 – 11.40 น.  
 • รอบที่ 2 (บ่าย) เข้าห้องสอบเวลา 14.00 น. สอบเวลา 15.00 – 16.10 น

                                    ———————————————————————————————————

**ผู้สมัครที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ นอกจากผู้สมัครดังกล่าวข้างต้น ผู้สมัครที่ขอยกเลิกการสมัครในระหว่างวันรับสมัคร ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเช่นกัน ในการนี้ กรมการจัดหางานจึงประกาศ

กำหนดเวลาการสอบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ EPS-TOPIK

1.  กำหนดสอบ วันที่ 2 มิถุนายน 2556  รอบเช้า เวลา 10.30 – 11.40 น. รอบบ่าย เวลา 15.00 – 16.10 น.

2. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ เสื้อไม่มีแขน
 • ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(ฉบับจริง) และบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ  ไปแสดงในวันสอบ ถ้าหากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตน กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

3. ต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบหมายเลขห้องสอบและที่นั่งสอบ

4. ผู้มีสิทธิ์ทดสอบรอบเช้า ต้องเข้าห้องสอบเวลา 09.30 น.  และสำหรับผู้มีสิทธิ์ทดสอบรอบบ่าย ต้องเข้าห้องสอบเวลา 14.00 น.  เพื่อรับทราบคำชี้แจงการทำข้อสอบ หากไปถึงห้องสอบหลังเวลาดังกล่าวข้างต้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

5. ต้องนั่งประจำที่สอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ สนามสอบและหน่วยสอบที่ประกาศกำหนด ผู้นั่งสอบผิดที่นั่ง ผิดห้องสอบ ผิดสนามสอบและผิดหน่วยสอบ จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ

6. ต้องใช้กระดาษคำตอบที่จัดให้โดยเฉพาะ และเตรียมปากกาเคมีสีดำเพื่อใช้ในการสอบ (กระดาษคำตอบที่เขียนด้วยดินสอหรือปากกาสีอื่นจะถือเป็นโมฆะ)

7. ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องคำนวณ กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ โทรศัพท์เคลื่อนที่ นาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นการสื่อสาร PDA เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดหรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้าห้องสอบ กรรมการคุมสอบจะไม่รับผิดชอบในทรัพย์สินที่สูญหายของผู้เข้าสอบ  ทั้งนี้ ในห้องสอบกรรมการจะใช้เครื่องมือสแกนตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องมื่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด และตรวจสอบสิ่งของต้องห้ามทุกชนิด ถ้าหากตรวจสอบพบจะถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ    

8. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด

9.เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว ห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก ระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำและห้ามออกจากห้องสอบ การออกจากห้องสอบระหว่างการสอบถือว่าการสอบเป็นโมฆะหรือทุจริต

10. ห้ามคัดลอกคำตอบ และห้ามนำกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ

11. เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการคุมสอบสั่งให้หยุดทำข้อสอบ ต้องหยุดทันทีและจะออกจากห้องสอบได้เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาตแล้ว

12. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ ห้องสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กำหนดประกาศผลการทดสอบ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์

http://lib.doe.go.th  www.epsthailand.wordpress.com   www.eps.go.kr

  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต ให้ยุติการทำข้อสอบ  ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนนของผู้เข้าสอบดังกล่าว การทุจริตในการสอบจะทำให้ไม่มีสิทธิสมัครสอบ 2 ปี