กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  ประกาศ!!! เปิดรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ Special EPS-TOPIK ครั้งที่ 7 #

 รับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ

Special EPS-TOPIK ครั้งที่ 7

ประเภทกิจการ

 1. กิจการอุตสาหกรรมการผลิต
 2. กิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์
 3. กิจการก่อสร้าง
 4. กิจการประมง
 5. กิจการบริการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นคนหางานที่เคยเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเดินทางกลับตามกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน โดยเป็นผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป และมีความประสงค์เดินทางกลับเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครในเว็บไซต์ http://www.lib.doe.go.th, http://www.epsthailand.wordpress.com  ทั้งนี้ ถึงแม้จะมีรายชื่ออยู่ในระบบผู้มีสิทธิ์สมัคร คุณสมบัติอื่นๆ ของผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดด้วย
 2. เพศชายหรือหญิง อายุ 18 – 39 ปี ณ วันแรกของการรับสมัคร คือ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2516 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2538
 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 4. สุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น โรคจิตวิปริต ตาบอดสี
 5. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก
 6. เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
 7. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือถูกสั่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี
 8. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นประกอบในการสมัครสอบ

 1. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 2 ชุด พร้อมนำตัวจริงมาแสดง
 2. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้ในระหว่างทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
 4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (3.5 x 4.5 ซม.) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 แผ่น

โดยเอกสารตามข้อ 3.1 – 3.3 ให้ถ่ายสำเนาเป็นกระดาษขนาด เอ 4 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุด  หากเอกสารประกอบการสมัครไม่ระบุวันเดือนปีเกิดครบถ้วน ไม่สามารถสมัครได้

กำหนดการรับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2556

ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่รับสมัคร

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการทดสอบ

 • เนื่องจากการดำเนินการในการทดสอบ เช่น การออกข้อสอบ การควบคุมการดำเนินการทดสอบ การตรวจข้อสอบ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทดสอบให้หน่วยงานดังกล่าวในวันสมัคร จำนวน 780 บาท
 • ผู้สมัครที่จ่ายค่าธรรมเนียมการทดสอบแล้ว หากประสงค์จะขอยกเลิกการสมัครให้ยื่น      ความจำนงขอยกเลิกการสมัคร ณ สถานที่ที่ตนสมัคร โดยจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบคืนทั้งหมด ทั้งนี้จะต้องยื่นความจำนงดังกล่าวภายในช่วงเวลาระหว่างการรับสมัครเท่านั้น
 • ผู้ที่แจ้งความจำนงขอยกเลิกการสมัคร จะไม่มีสิทธิ์สมัครในคราวนี้ได้อีก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ และกำหนดการทดสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ และกำหนดการทดสอบ วันที่ 3 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และเว็บไซต์www.epsthailand.wordpress.com,  http://epstopik.hrdkorea.or.kr,

การทดสอบแบ่งเป็นวันละ 2 รอบ รอบละ 30 คน รอบที่ 1 ทดสอบเวลา 09.30 – 10.40 น. รอบที่ 2 ทดสอบเวลา 11.50 – 13.00 น. กำหนดการทดสอบตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป  (จำนวนวันสอบขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครสอบ)

ผู้มีสิทธิ์ทดสอบจะต้องเข้าห้องเตรียมการทดสอบก่อนเวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง

เพื่อรับฟังคำชี้แจงการทดสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ

สถานที่ทดสอบ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 (ชั้น 11) ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ลักษณะข้อสอบ

 • ข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ระยะเวลาการทดสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที  ซึ่งประกอบด้วย 2 ภาค คือ
 1. ความสามารถในการฟัง จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน
  ระยะเวลาการทดสอบ 30 นาที
 2. ความสามารถในการอ่าน จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน
  ระยะเวลาการทดสอบ 40 นาที

การประกาศผลการทดสอบ

ประกาศผลการทดสอบวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และทางเว็บไซต์ www.epsthailand.wordpress.com, http://www.eps.go.krhttp://epstopik.hrdkorea.or.kr เกณฑ์การสอบผ่าน คือ จะต้องได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) จำนวนที่ต้องการจะเป็นไปตามโควตาที่ทางการเกาหลีกำหนด กรณีมีผู้สอบผ่านมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทกิจการ จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี      จากคะแนนสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดไว้ ผลการสอบผ่านมีอายุ 2 ปี

     ผู้สมัครที่มีประวัติถูกทางการเกาหลีบังคับส่งกลับก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน
จะถือว่าเป็นโมฆะ แม้ว่าจะสอบผ่านก็ตาม และผู้สมัครต้องรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นเอง ทั้งนี้ ผู้สอผ่านจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อ หลังจากผ่านการตรวจสุขภาพและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี และจะถูกส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกโดยการสุ่ม และได้รับยกเว้นการฝึกอบรมก่อนเดินทาง ผู้ที่จะได้เดินทางไปทำงานคือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างและตกลงทำงานกับนายจ้างรายนั้น ดังนั้น ผู้สอบผ่านอาจจะไม่ได้รับการจ้างงานทุกคน นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกห้ามทำงานในเกาหลี เช่น ผู้ที่ตรวจสุขภาพไม่ผ่าน หรือผู้ที่เคยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงาน หรือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแม้ภายหลังได้รับการคัดเลือกแล้ว หากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน หรือทางการเกาหลีปฏิเสธการออกหนังสือรับรองการอนุมัติวีซ่า หรือปฏิเสธการออกวีซ่า ก็จะ   ไม่มีสิทธิ์เดินทางไปทำงานเช่นกัน และในระหว่างรอเดินทางเข้าไปทำงานต้องไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศ มิฉะนั้นทางการเกาหลีจะไม่อนุญาต
ให้เดินทางเข้าไปทำงานแม้ว่าจะสอบผ่านก็ตาม