กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  NEW !!! ประกาศรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK (แบบปกติ) ครั้งที่ 14 #

 

ประกาศรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี

EPS-TOPIK (แบบปกติ) ครั้งที่ 14

 

 

 

 

 

ลักษณะอาชีพและประเภทกิจการ  

 • กิจการอุตสาหกรรมการผลิต   จำนวน  2,000  คน
 • กิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์    จำนวน  1,600  คน
 • กิจการก่อสร้าง                   จำนวน  2,700  คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 18 – 39 ปี ณ วันสอบ (เกิดระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2516 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2538)
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด ได้แก่  ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น โรคจิตวิปริต ตาบอดสี
 • มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือถูกสั่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฏหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัคร

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 2 ชุดหรือบัตรประจำตัวประชาชนต้องระบุวันเดือนปีเกิดครบถ้วน และมีรูปถ่ายที่ชัดเจน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (3.5 x 4.5 เซนติเมตร) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ผู้สมัครที่มีหนังสือเดินทางจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครไม่เคยเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษจะต้องสะกดให้ตรงกับหนังสือเดินทางที่มี หรือที่จะทำในอนาคต  และในกรณีที่ผู้สมัครเคยเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษให้ตรงกับที่เคยเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี  ทั้งนี้ หลังจากสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ห้ามเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลไม่ว่ากรณีใดๆ การกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง การเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จะมีผลต่อการส่งข้อมูล   การออกวีซ่า และอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ

กำหนดการรับสมัคร

     เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 (จำนวน 4 วัน)

ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่รับสมัคร

 1. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ตั้งอยู่ที่ 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ 364 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ 765 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนวชิรวุธ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ค่าธรรมเนียมการทดสอบ

 • เนื่องจากการดำเนินการในการทดสอบ เช่น การออกข้อสอบ การควบคุม การดำเนินการทดสอบ การตรวจข้อสอบ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ดังนั้น ผู้เข้าสอบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบให้หน่วยงานดังกล่าวในวันสมัคร จำนวน 790 บาท
 • ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบเรียบร้อยแล้ว หากประสงค์จะยกเลิกการสมัคร    ให้ยื่นความจำนงขอยกเลิกการสมัคร ณ สถานที่ที่ตนสมัคร โดยจะได้รับเงินค่าสมัครคืนทั้งหมด ทั้งนี้จะต้องยื่น ความจำนงดังกล่าวภายในช่วงเวลาระหว่างการรับสมัครทดสอบเท่านั้น
 • ผู้ที่แจ้งความจำนงยกเลิกการสมัครทดสอบไม่มีสิทธิ์สมัครทดสอบในคราวนี้ได้อีก

กำหนดการทดสอบ

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่สอบ

วันที่ประกาศผลสอบ

22 พฤษภาคม 2556

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556

รอบเช้า เวลาสอบ 10:30 ~ 11:40 น. รอบบ่าย เวลาสอบ 15:00 ~ 16:10 น.

 

 • การทดสอบแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า ทดสอบเวลา 10.30 – 11.40 น. (เข้าห้องทดสอบเวลา 09.30 น.)  และรอบบ่าย ทดสอบเวลา 15.00 – 16.10 น. (เข้าห้องทดสอบ เวลา 14.00 น.)ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ทดสอบจะต้องเข้าห้องทดสอบก่อนเวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อรับฟังคำชี้แจงการทดสอบ หากไปถึงสถานที่ทดสอบเกินเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ
 • ประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิ์ทดสอบและสถานที่ทดสอบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
 • กำหนดทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี วันที่ 2 มิถุนายน 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี วันที่ 14 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ จะประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิ์ทดสอบและสถานที่ทดสอบ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และทางเว็บไซต์ www.eps.go.krhttp://epstopik.hrdkorea.or.kr,   www.epsthailand.wordpress.com,  www.doe.go.th

ลักษณะข้อสอบ

 • ผู้ที่มีสิทธิ์ทดสอบต้องเข้าทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ตามกำหนด ข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที โดยไม่มีการหยุดพัก ข้อสอบประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

(1) การทดสอบความสามารถในการฟัง จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ 30 นาที

(2) ความสามารถในการอ่าน จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ 40 นาที

 • ข้อสอบประกอบด้วย คำถามซึ่งอ้างอิงจากหนังสือเรียนภาษาเกาหลี “Test of Proficiency in Korean (EPS-TOPIK)” ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวโหลดได้ที่ ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ ลิงค์อยู่ด้านล่างขวามือครับ >>>

เกณฑ์การสอบผ่าน

   ผู้สอบผ่าน คือ ผู้สอบได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน) กรณีมีผู้สอบผ่านมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทกิจการ จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ การจ้างแรงงานต่างชาติจากคะแนนสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดไว้

    ทั้งนี้ ผู้ที่กระทำการทุจริต ใช้เอกสารหรือหลักฐานอันเป็นเท็จ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การสอบตามที่จะแจ้งให้ทราบในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบและสถานที่ทดสอบ จะถูกตัดสิทธิ์โดยไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ หรือยกเลิกสิทธิ์อันพึงได้จากการกระทำและไม่มีสิทธิ์สมัครสอบอีกเป็นเวลา 2 ปี และในระหว่างรอเดินทางเข้าไปทำงาน ต้องไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น มิเช่นนั้นทางการเกาหลีจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานแม้ว่าจะสอบผ่านก็ตาม

     ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ทำให้มีคุณสมบัติในการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติเท่านั้น ผู้ที่ถูกต้องห้ามทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี เช่น ผู้ที่ตรวจสุขภาพ ไม่ผ่าน หรือผู้ที่เคยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงาน ผู้สอบผ่านและดำเนินการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีจึงจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อส่งให้ทางการเกาหลีตรวจสอบข้อมูล และเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาคัดเลือกทำสัญญาการจ้างงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปทำงานทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี ในการสอบครั้งนี้นะค่ะ