กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  ประกาศคะแนน สอบทักษะครั้งที่ 4 EPS ครั้งที่ 13 #
  • คะแนน สอบทักษะครั้งที่ 4 EPS ครั้งที่ 13  

  

ลำดับ

      ชื่อ

  สกุล

รหัสสอบ

รวม

การทดสอบทักษะ

การทดสอบสมรรถภาพ

การสอบสัมภาษณ์

1 นางสาวพนิดา เปรมชัยวรกุล 20010189 226 54 84 88
2 น.ส.นภาภรณ์ แซ่โซ้ง 20010207 248 89 81 78
3 นายณัฐพล อัศวจินดาพล 20015114 224 82 76 66
4 น.ส.ภรณ์ทิพย์ ชัยแว่น 20011140 250 89 71 90
5 นางสาวจันทนา แซ่จาง 20011136 216 52 76 88
6 นางสาวสุภัสสร เชอหมื่อ 20010453                           ไม่ไปสอบ
7 นายเสน่ห์ สุวรรณ์เหมย 20010458 244 66 86 92
8 นายภาคิน วิรชาวิภู 20010461 236 75 79 82
9 นายสมศักดิ์ มาเยอะ 20010500 240 75 83 82
10 นางสาวกนกพร ปอนถิ่น 20010538 240 80 70 90
11 นายไกรสร วิมลศรีมงคล 20010599 227 75 74 78
12 นายสมบุญ วิมลศรีมงคล 20010600 244 89 77 78
13 นางสาววริศรา นาราฤทธิ์ธนานันท์ 20010621 282 100 91 91
14 นางสาวพัชรา ชื่นพีรชัย 20010622 219 64 71 84
15 น.ส.อรวรรณ อินสม 20010784 226 52 78 96
16 นางอำนวยพร ฟุ้งภิญโญ 20010794 235 78 78 79
17 นายธนพงศ์ เกิดแพร 20010796 247 78 81 88
18 นายสมพงษ์ จันทร์โท 20010803 224 61 73 90
19 นายเดชาธร เทพอุโมงค์ 20010804 261 83 86 92
20 น.ส.นุชนันท์ อางิ 20010822 237 66 77 94
21 นางสาวชุลี วูซือกู่ 20010836                       ไม่ไปสอบ
22 นายปฐพี พัฒนาปวงชน 20010856 246 94 58 94
23 นายเสริมพงษ์ ขันธอุบล 20010861 203 55 75 73
24 นายวัฒนา จะทอ 20010867 202 43 82 77
25 นางสาวสุรีภรณ์ ไกลถิ่น 20010985                       ไม่ไปสอบ
26 นายอนุนาท แซ่ลี 20011083 166 52 61 53
27 นางสาวปราณี เบเซกู่ 20011135                       ไม่ไปสอบ
28 น.ส.นารีรัตน์ จะบอ 20011137 257 94 79 84
29 น.ส.อัญญาพร วรรณวิจิตร 20011139 266 72 94 100
30 นายปณชัย ธรรมมาศ 20011141 237 88 70 79
31 นายสงัด โปเซ่ 20011163 249 89 70 90
32 นายไพรัช ราชชมภู 20011212 170 20 67 83
33 นายดิษยพงษ์ จะฟะ 20011219 230 80 71 79
34 นายประเสริฐ แซ่กวาง 20011245 236 58 94 84
35 นายพงศกร เตโชวณิชกิจ 20011300 212 52 77 83
36 นายสุวัฒน์ มาเยอะ 20011544 273 100 85 88
37 นายปรัชญา โวยแมกู่ 20011243 211 57 79 75
38 นายภัทรวุธ ไชยมะโน 20011688 248 89 68 91
39 นายนพดล บุตรคำ 20010581 253 89 82 82
40 นายรามิล หยกรุจิ 20010845 239 80 75 84
41 นายอาหมื่อ แลเซอ 20010846 195 48 68 79
42 นายฐากูร ตระกูลสูงศักดิ์ 20010852                       ไม่ไปสอบ
43 นางสาวอัจฉรา วิบูลวุฒิไกร 20011131 242 86 86 70
44 นางสาวบุษกร บีชิกู่ 20011134 254 91 73 90
45 นางสาวดารุณี อินถา 20011732                         ไม่ไปสอบ
46 นายเอกพันธ์ กันทัน 20011159 266 100 88 78
47 นายไพรวัลย์ ปัญบือ 20010795 266 91 100 75
48 นายทนงศักดิ์  วงค์ขัติ 20011034 227 78 74 75
49 นายเทอดไทย วงศ์บุญชัยเลิศ 20010809                      ไม่ไปสอบ
50 นายธีรยุทธ์ แซ่ลี 20010814                      ไม่ไปสอบ
51 นายโกศล แซ่เล่า 20010826                      ไม่ไปสอบ
52 นางสาววริศรา แซ่จาง 20010833 234 63 77 94
53 นางสาววรรณดี แซ่ย้าง 20010835                      ไม่ไปสอบ
54 นายพิพัฒน์ แซ่ย่าง 20010231 238 83 73 82
55 นายทิศ อยู่ลือ 20010535 258 89 78 91
56 นายวีระวัฒน์ แซ่ท้าว 20010572                     ไม่ไปสอบ
57 นายประพันธ์ จินะมอน 20011674 166 22 80 64
58 นายสมศักดิ์ ลาชี 20011230 222 74 71 77
59 นายประพันธ์ วิมลศรีมงคล 20010601 212 85 49 78
60 นายชัยยา อยู่ลือ 20011232 249 89 78 82
61 นายวิรัตน์ แซ่โซ้ง 20011376 195 80 58 57
62 นายวีระศักดิ์ แซ่หาง 20011616 219 72 75 72
63 นายมนตรี พิทักษ์วนากุล 20011748                     ไม่ไปสอบ
64 นายธนเทพ เมอแลกู่ 20011764 200 61 71 68
65 นายนุกูล มะโนนึก 20011788 289 100 91 98
66 นางสาวธีรดา เทียนรุ่งอรุณ 20010881 256 77 91 88
67 นายปรีชา ตามี่ 20011553                     ไม่ไปสอบ
68 นายศักดิ์เทพ มาเยอะ 20010656 179 54 61 64
69 น.ส.ปาริชาติ แซ่ย่าง 20015253 237 68 82 87
70 นางสาวปิรยา พาไธสง 20011107 222 65 81 76
71 น.ส.สิริประภา วรกิจพาณิชย์ 20011162                    ไม่ไปสอบ
72 นายชญานนท์ พันธ์นาง 20011227 255 100 77 78
73 นายจีรพันธ์ แซ่เติ๋น 20010776                     ไม่ไปสอบ
74 นายอาแซ โซเซกู่ 20010838                     ไม่ไปสอบ
75 นายวิชิต พรจิตมั่นชัย 20010849                     ไม่ไปสอบ
76 นายอนุพงศ์ แซ่ลี 20010990                     ไม่ไปสอบ
77 นายอดิศร พงศ์อนุรักษ์ภูมิ 20011211                     ไม่ไปสอบ
78 นายสมชาย เฌอมือ 20011594                     ไม่ไปสอบ

 

 

 

 

*** ผู้ที้ได้คะแนน ตั้งแต่ 240 คะแนน ขึ้นไป จะถูกเสนอรายชื่อให้นายจ้างเลือกเป็นลำดับที่แรก ๆ และเรียงลงมาตามลำดับของคะแนน