กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  ประกาศ !!! รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน EPS ครั้งที่ 13 สาขาลำปาง (โรงเรียนภาษาเกาหลีลำปาง) #

 

สาขาลำปาง โรงเรียนภาษาเกาหลีลำปาง
ผลคะแนนสอบ EPS ครั้งที่ 13 รอบกระดาษ 
ลำดับ  หมายเลข         ชื่อ สกุล ผลการสอบ คะแนน วันที่รายงานตัว
สมัครสอบ
1 20010548 นางสาวลำจวน แจ่มแจ๊ก ผ่าน 124 27 พ.ย. 55
2 20010724 นายทิวากร ศิลาพจน์ ผ่าน 100 27 พ.ย. 55
3 20010725 นายเดชา สุเม็ง ผ่าน 120 27 พ.ย. 55
4 20010729 นายทรงชัย คำภิโล ผ่าน 104 27 พ.ย. 55
5 20010730 นายกฤตพรต ฟองแก้ว ผ่าน 112 27 พ.ย. 55
6 20010733 นายสัญญา มาทอง ผ่าน 108 27 พ.ย. 55
7 20010736 พิริยะ แซ่ม้า ผ่าน 88 27 พ.ย. 55
8 20010739 นางสาวนุชจรี ปัญญาดี ผ่าน 116 27 พ.ย. 55
9 20010740 นางสาวบุษบากร สุเม็ง ผ่าน 144 27 พ.ย. 55
10 20010742 นายประเทือง หมู่ขำ ผ่าน 88 27 พ.ย. 55
11 20010744 นายนิธิวัฒน์ วงศ์พิลา ผ่าน 140 27 พ.ย. 55
12 20010746 รัตติยา ปิงปัญญา ผ่าน 128 27 พ.ย. 55
13 20010747 นางสาวคนึงนิจ กันจินะ ผ่าน 88 27 พ.ย. 55
14 20010748 สายฝน พลทะนะ ผ่าน 104 27 พ.ย. 55
15 20010749 มณฑาทิพย์ กันทะวิชัย ผ่าน 128 27 พ.ย. 55
16 20010750 นายธวัช   อยู่บุญ ผ่าน 132 27 พ.ย. 55
17 20010753 นายพาทิศ แซ่ยิ่งจา ผ่าน 96 27 พ.ย. 55
18 20010754 นายธีรพงศ์ มณีเพ็ชร ผ่าน 84 27 พ.ย. 55
19 20010755 นางวนัชนันท์ รัตนะ ผ่าน 124 27 พ.ย. 55
20 20010756 นางสาวณัฐณิชา สายเขียว  ผ่าน 84 27 พ.ย. 55
21 20010757 นางสาวพิกุล อินต๊ะ ผ่าน 84 27 พ.ย. 55
22 20010758 นางสาวผกามาศ สุเม็ง ผ่าน 108 27 พ.ย. 55
23 20010762 นายเจด็ด ท้าวมะลิ ผ่าน 156 27 พ.ย. 55
24 20010764 นางสาวสมพิศ จันทร์ลอย ผ่าน 92 27 พ.ย. 55
25 20010774 นายวรภัทธ เพ็ชรแสง ผ่าน 96 28 พ.ย. 55
26 20010777 นายวรวิทย์ มาธุระ ผ่าน 92 28 พ.ย. 55
27 20010778 นายณรงค์ ชุมภูงาม ผ่าน 88 28 พ.ย. 55
28 20010779 นายสมบูรณ์  ชมภูไชยเกิด ผ่าน 100 28 พ.ย. 55
29 20010790 นายภักดี   พันสวัสดิ์ ผ่าน 128 28 พ.ย. 55
30 20010791 นายมานิจ ใจเสน ผ่าน 104 28 พ.ย. 55
31 20010792 นางสาววรัญญา ภูครองตา ผ่าน 112 28 พ.ย. 55
32 20010957 นายสาทิต   เกตุกลมเกลา ผ่าน 128 28 พ.ย. 55
33 20010962 นายสะอาด   แสนเมา ผ่าน 132 28 พ.ย. 55
34 20011039 นายวิโรจน์ บึกนันตา ผ่าน 112 28 พ.ย. 55
35 20011097 นายศรัณย์  ตันอ้าย ผ่าน 108 28 พ.ย. 55
36 20011250 นายสุขสันต์  ไชยอ้าย ผ่าน 92 29 พ.ย. 55
37 20011251 นายวิเชษฐ์  เสนสม ผ่าน 104 29 พ.ย. 55
38 20011269 นายทองเดช  คงชมภู ผ่าน 124 29 พ.ย. 55
39 20011290 นายศุภชัย  นันใจจุมปา ผ่าน 120 29 พ.ย. 55
40 20011291 นายไกร เป็งกันทา ผ่าน 100 29 พ.ย. 55
41 20011321 นางสาวอรัญญา แซ่จ๋าว ผ่าน 92 29 พ.ย. 55
42 20011322 นางสาวนงลักษณ์ แซ่เติ๋น ผ่าน 84 29 พ.ย. 55
43 20011352 นายทศพงศ์  ชมพู ผ่าน 108 29 พ.ย. 55
44 20011372 นายศราวุธ   หินเพชร ผ่าน 112 29 พ.ย. 55
45 20011500 นางสาวธรรมรักษ์  บุญมา ผ่าน 112 29 พ.ย. 55
46 20011501 นางสาวสุชานันท์  หนานกุล ผ่าน 88 29 พ.ย. 55
47 20011509 นายเจริญชัย ตุ่นแจ้ ผ่าน 80 29 พ.ย. 55
48 20011566 นายเอกลักษณ์ สวนนิตย์ ผ่าน 120 29 พ.ย. 55
49 20011571 นางสาวอาภรณ์  ป้อมวงค์ ผ่าน 104 29 พ.ย. 55
50 20011572 นายอลงกต นาคขวัญ ผ่าน 96 29 พ.ย. 55
51 20011574 นายธันร์ สุวันปุ๊ด ผ่าน 104 29 พ.ย. 55
52 20011575 นายสุเมธ   ยอดเกลี้ยง ผ่าน 104 29 พ.ย. 55
53 20011597 นายสมบูรณ์  กันยาประสิทธ์ ผ่าน 148 29 พ.ย. 55
54 20011614 นายพิชัย สิบแก้ว ผ่าน 88 30 พ.ย. 55
55 20011661 นายอัศนัย จันทร์มา ผ่าน 104 30 พ.ย. 55
56 20011722 นางสาวชวัลนุช ยวนศรี ผ่าน 124 30 พ.ย. 55
57 20011731 นางสาวสุทธิดา  กงแตง ผ่าน 128 30 พ.ย. 55
58 20011746 นายอดินันท์ ผาด่าน ผ่าน 120 30 พ.ย. 55
59 20011754 นายนิคม มันปาละ ผ่าน 108 30 พ.ย. 55


เอกสารการรายงานตัวอย่างละ 7 ชุด ดังนี้ (ปล. เตรียมเอกสารไปให้เหลือ ดีกว่าขาดค่ะ)
 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมแสดงฉบับจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงฉบับจริง
 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน พร้อมแสดงฉบับจริง
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ของธนาคารใดก็ได้)
 • ใบรับรองผลการตรวจโรค
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว

  

เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจโรค ดังนี้  (ปล. เตรียมเอกสารไปให้เหลือ ดีกว่าขาดค่ะ)

 • รูปถ่าย 5 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน 5 ใบ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง 5 ใบ
 •  

เอกสารที่ใช้ในการทำหนังสือเดินทาง 

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุการใช้งาน ฉบับจริง หากมีรายการแก้ไขชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
 • การทำหนังสือเดินทางใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,100 บาท(โดยประมาณ)

 

 

หาก ลูกศิษย์ สาขาลำปาง มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่

ฝ่ายธุรการ สาขาลำปางโทร. 054-327797 เวลา8.00น-17.00น.

คุณโอ๋  (โรงเรียนภาษาเกาหลีลำปาง)