กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  ประกาศ !! รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน EPS ครั้งที่ 13 โรงเรียนเชียงรายภาษา #

 

ผลสอบนักเรียน EPS ครั้งที่ 13  

 

ลำดับ ชื่อ สกุล รหัสสอบ คะแนนรวม วันรายงานตัว
1 นางสาวพนิดา เปรมชัยวรกุล 20010189 124 26 พ.ย. 55
2 นายเลา แซ่ย่าง 20010193 80 26 พ.ย. 55
3 นางสาวธัญญรัตน์ แซ่ตั้ง 20010206 100 26 พ.ย. 55
4 นางสาวนภาภรณ์ แซ่โซ้ง 20010207 132 26 พ.ย. 55
5 นายนิติชน เมืองอิน 20010219 88 26 พ.ย. 55
6 นายพิพัฒน์ แซ่ย่าง 20010231 132 26 พ.ย. 55
7 นายวสุนันท์ แซ่ว่าง 20010329 92 26 พ.ย. 55
8 นายเอกวัฒน์ ฟูคำ 20010336 152 26 พ.ย. 55
9 นายศรัณย์ มณีสว่าง 20010423 100 27 พ.ย. 55
10 นายสุขสันต์ ดวงกางกอ 20010432 116 27 พ.ย. 55
11 นายนิภัทร์ เนื่องชมภู 20010433 80 27 พ.ย. 55
12 นายนรินทร์ แสงวงค์ 20010439 80 27 พ.ย. 55
13 นางสาวรุจิธาร หมูคำ 20010443 148 27 พ.ย. 55
14 นางสาวอรชา พรมเส็น 20010444 108 27 พ.ย. 55
15 นายจักรกริช มาเยอะ 20010445 104 27 พ.ย. 55
16 นายสาธิต กรุงศรี 20010446 136 27 พ.ย. 55
17 นางสาวสุภัสสร เชอหมื่อ 20010453 120 27 พ.ย. 55
18 นางสาวชไมพร เทพวงศ์ 20010454 124 27 พ.ย. 55
19 นางสาวนิภาวรรณ จันทร์เป็ง 20010455 124 27 พ.ย. 55
20 นายเสน่ห์ สุวรรณ์เหมย 20010458 160 27 พ.ย. 55
21 นายอำพล ศรีรัตนาชัยกุล 20010459 88 27 พ.ย. 55
22 นายคมสัน  แซ่เฮ้อ 20010460 112 27 พ.ย. 55
23 นายภาคิน วิรชาวิภู 20010461 136 27 พ.ย. 55
24 นายอัฐพล บุญชม 20010472 116 27 พ.ย. 55
25 นางสาวลดาวัลย์ นัยติ๊บ 20010486 136 27 พ.ย. 55
26 นายสมศักดิ์ มาเยอะ 20010500 120 27 พ.ย. 55
27 นายสิริพงศ์ แซ่เติ๋น 20010501 136 27 พ.ย. 55
28 นายล้า แซ่ลี 20010507 104 27 พ.ย. 55
29 นายสุชัย อยู่ลือ 20010532 96 27 พ.ย. 55
30 นายอาซ่า อยู่ลือ 20010533 92 27 พ.ย. 55
31 นายสิทธิเดช  อายี 20010534 104 27 พ.ย. 55
32 นายทิศ อยู่ลือ 20010535 168 27 พ.ย. 55
33 นายพรชัย อาหยิ 20010536 100 27 พ.ย. 55
34 นางสาวกนกพร ปอนถิ่น 20010538 128 27 พ.ย. 55
35 นายสุวิทย์ แซ่โซ่ง 20010542 104 27 พ.ย. 55
36 นายสุชาติ แซ่หาง 20010549 152 27 พ.ย. 55
37 นายอาฮอง อายี่ 20010562 104 27 พ.ย. 55
38 นายวิทยา แซ่หาง 20010570 136 27 พ.ย. 55
39 นายชัยมงคล แซ่ท้าว 20010571 104 27 พ.ย. 55
40 นายวีระวัฒน์ แซ่ท้าว 20010572 144 27 พ.ย. 55
41 นายนพดล บุตรคำ 20010581 140 27 พ.ย. 55
42 นายประสงค์ แซ่หาง 20010582 112 27 พ.ย. 55
43 นายสัมพันธ์ แซ่หาง 20010592 112 27 พ.ย. 55
44 นายมานิจ ละไว 20010593 92 27 พ.ย. 55
45 นายไกรสร วิมลศรีมงคล 20010599 152 27 พ.ย. 55
46 นายสมบุญ วิมลศรีมงคล 20010600 152 27 พ.ย. 55
47 นายประพันธ์ วิมลศรีมงคล 20010601 148 27 พ.ย. 55
48 นางสาวจรรยา เชอหมื่อ 20010603 116 27 พ.ย. 55
49 นางสาวทาริกา พรสันติธรรม 20010604 136 27 พ.ย. 55
50 นางสาวรจนา ชื่นประกายพงศ์ 20010605 132 27 พ.ย. 55
51 นายเซ้ง แซ่ซ้ง 20010617 128 27 พ.ย. 55
52 นายลอซู แลเซอะ 20010620 120 27 พ.ย. 55
53 นางสาววริศรา นาฤทธิ์ธนานันท์ 20010621 148 27 พ.ย. 55
54 นางสาวพัชรา ชื่นพีรชัย 20010622 140 27 พ.ย. 55
55 นางสาวกมลลักษณ์ แซ่ตู่กู่ 20010625 116 27 พ.ย. 55
56 นายภูวไนย แซ่เฮ้อ 20010628 124 27 พ.ย. 55
57 นายอนุรักษ์ จันทร์ขอนแก่น 20010629 132 27 พ.ย. 55
58 นายจักรพงษ์ แซ่โซ้ง 20010630 108 27 พ.ย. 55
59 นายศักดิ์เทพ มาเยอะ 20010656 120 27 พ.ย. 55
60 นายฉัตรชัย วิบูลพูนทรัพย์ 20010657 112 27 พ.ย. 55
61 นายสหชัย ก่าแชกู่ 20010658 112 27 พ.ย. 55
62 นายอดิสรณ์ แซ่เติ๋น 20010670 96 27 พ.ย. 55
63 นายกำพล สุพรม 20010686 84 27 พ.ย. 55
64 นายอนุสรณ์ บุญวงค์ 20010700 92 27 พ.ย. 55
65 นางทับทิม บุญวงค์ 20010701 112 27 พ.ย. 55
66 นายสันติชัย แซ่ลี 20010720 92 27 พ.ย. 55
67 นายประดิษฐ์ ธิอ้าย  20010752 96 27 พ.ย. 55
68 นายจีรพันธ์ แซ่เติ๋น 20010776 144 28 พ.ย. 55
69 นางสาวอรวรรณ อินสม 20010784 120 28 พ.ย. 55
70 นายเทพพิทักษ์ สว่างอุดม 20010787 92 28 พ.ย. 55
71 นายสวัสดิ์ ใจเปรมปรีดี 20010793 108 28 พ.ย. 55
72 นางอำนวยพร ฟุ้งภิญโญ 20010794 144 28 พ.ย. 55
73 นายไพรวัลย์ ปัญบือ 20010795 132 28 พ.ย. 55
74 นายธนพงศ์ เกิดแพร 20010796 124 28 พ.ย. 55
75 นางสาวเปรม ปิงเสาร์ 20010802 116 28 พ.ย. 55
76 นายสมพงษ์ จันทร์โท 20010803 128 28 พ.ย. 55
77 นายเดชาธร เทพอุโมงค์ 20010804 138 28 พ.ย. 55
78 นายบรรจง ใจกว้าง 20010805 80 28 พ.ย. 55
79 นายธราดล ทีทา 20010806 104 28 พ.ย. 55
80 นายวรวัฒน์ ปีกด้วง 20010808 112 28 พ.ย. 55
81 นายเทอดไทย วงศ์บุญชัยเลิศ 20010809 136 28 พ.ย. 55
82 นายฟ้าไสย แซ่กือ 20010810 96 28 พ.ย. 55
83 นายตรอง แซ่เล่า 20010811 112 28 พ.ย. 55
84 นางสาวนุชลี ปัญบือ 20010813 156 28 พ.ย. 55
85 นายธีรยุทธ์ แซ่ลี 20010814 148 28 พ.ย. 55
86 นายวิชัย ลาเซ 20010820 92 28 พ.ย. 55
87 นางสาวนุชนันท์ อางิ 20010822 160 28 พ.ย. 55
88 นายสมศักดิ์ ลาบือ 20010823 116 28 พ.ย. 55
89 นายอนันต์ จันทรภิรมย์ 20010824 116 28 พ.ย. 55
90 นายโกศล แซ่เล่า 20010826 140 28 พ.ย. 55
91 นายประคอง มาตบุญโท 20010827 116 28 พ.ย. 55
92 นายอาโก เยเซาะ 20010829 80 28 พ.ย. 55
93 นางสาวจริยา อยู่ลือ 20010830 80 28 พ.ย. 55
94 นางสาวเพ็ญศรี สุริยะผดุงชัย 20010831 136 28 พ.ย. 55
95 นางสาววริศรา แซ่จาง 20010833 124 28 พ.ย. 55
96 นางสาวกรรณิการ์ เกตุคำ 20010834 104 28 พ.ย. 55
97 นางสาววรรณดี แซ่ย้าง 20010835 132 28 พ.ย. 55
98 นางสาวชุลี วูซือกู่ 20010836 136 28 พ.ย. 55
99 นายสมพงษ์ ซือมือ 20010837 112 28 พ.ย. 55
100 นายอาแซ โซเซกู่ 20010838 132 28 พ.ย. 55
101 นางสาวศุกลภัทร อรุณณรงค์ 20010839 88 28 พ.ย. 55
102 นายสมศักดิ์ เยอส่อ 20010840 96 28 พ.ย. 55
103 นางสาวขวัญพิชชา เยเปีย 20010841 120 28 พ.ย. 55
104 นายทิวโญ เมอแล 20010842 108 28 พ.ย. 55
105 นางสาวพศิกา เยเปีย 20010843 120 28 พ.ย. 55
106 นายรามิล หยกรุจิ 20010845 180 28 พ.ย. 55
107 นายอาหมื่อ แลเซอ 20010846 124 28 พ.ย. 55
108 นางสาวสิริวัฒนา เยเปียง 20010847 128 28 พ.ย. 55
109 นางสาวจารุณี ยงวิชวัฒนา 20010848 140 28 พ.ย. 55
110 นายวิชิต พรจิตมั่นชัย 20010849 172 28 พ.ย. 55
111 นายธีรภัค เบียงแล 20010851 116 28 พ.ย. 55
112 นายฐากูร ตระกูลสูงศักดิ์ 20010852 124 28 พ.ย. 55
113 นายวิชัย อาหยี่ 082-1822506 20010853 112 28 พ.ย. 55
114 นายปฐพี พัฒนาปวงชน 20010856 124 28 พ.ย. 55
115 นายมานิต วุยยากู่ 20010857 116 28 พ.ย. 55
116 นายประพรรณ์ชัย ศิริ 20010858 112 28 พ.ย. 55
117 นายชัว แซ่จาง 20010859 112 28 พ.ย. 55
118 นายเสริมพงษ์ ขันธอุบล 20010861 136 28 พ.ย. 55
119 นางสาวณิชกมล โชคดีมีชัยกุล 20010862 92 28 พ.ย. 55
120 นายวัฒนา จะทอ 20010867 128 28 พ.ย. 55
121 นางสาวธีรดา เทียนรุ่งอรุณ 20010881 128 28 พ.ย. 55
122 นายอาณัติ อุดมน้อย 20010909 96 28 พ.ย. 55
123 นางสาวสุรีภรณ์ ไกลถิ่น 20010985 124 28 พ.ย. 55
124 นายอนุพงศ์ แซ่ลี 20010990 124 28 พ.ย. 55
125 นายบัณฑิต  ศิริพานกุล 20011000 80 28 พ.ย. 55
126 นายเอกราช เตรียมพิชิต 20011001 112 28 พ.ย. 55
127 นายสุจิตร ศิริพานกุล 20011002 112 28 พ.ย. 55
128 นายจรัญ ชุติธรรมนิติ 20011003 88 28 พ.ย. 55
129 นายอำมฤต เตรียมพิชิต 20011006 88 28 พ.ย. 55
130 นายไพโรจน์ ฟูวงศ์ 20011007 92 28 พ.ย. 55
131 นายไทยสร แซ่เติ๋น 20011010 120 28 พ.ย. 55
132 นายทนงศักดิ์  วงค์ขัติ 20011034 132 28 พ.ย. 55
133 นายวัชระ แสนชัย 20011075 100 28 พ.ย. 55
134 นายสมศักดิ์ แซ่ย่าง 20011082 92 28 พ.ย. 55
135 นายอนุนาท แซ่ลี 20011083 136 28 พ.ย. 55
136 นางสาววิยะดา เมืองก้อน 20011086 80 28 พ.ย. 55
137 นายอัครินทร์ อาซังกู่ 20011090 96 28 พ.ย. 55
138 นายศรราม อาลัยลักษ์ 20011092 116 28 พ.ย. 55
139 นางสาวนารีรัตน์ พัฒนลิติกุล 20011093 96 28 พ.ย. 55
140 นายสมชาย แซ่ย้าง 20011095 116 28 พ.ย. 55
141 นายอาวรณ์ อภิสิริพัฒนา 20011098 88 28 พ.ย. 55
142 นายอะชา เยเลกู่ 20011099 88 28 พ.ย. 55
143 นางสาวปิรยา พาไธสง 20011107 124 28 พ.ย. 55
144 นางสาววรางคณา เชอหมื่อ 20011130 88 28 พ.ย. 55
145 นางสาวอัจฉรา วิบูลวุฒิไกร 20011131 136 28 พ.ย. 55
146 นางสาวบุษกร บีชิกู่ 20011134 120 28 พ.ย. 55
147 นางสาวปราณี เบเซกู่ 20011135 120 28 พ.ย. 55
148 นางสาวจันทนา แซ่จาง 20011136 128 28 พ.ย. 55
149 นางสาวนารีรัตน์ จะบอ 20011137 144 28 พ.ย. 55
150 นางสาวกาญจนา กงพลนันท์ 20011138 112 28 พ.ย. 55
151 นางสาวอัญญาพร วรรณวิจิตร 20011139 152 28 พ.ย. 55
152 นางสาวภรณ์ทิพย์ ชัยแว่น 20011140 144 28 พ.ย. 55
153 นายปณชัย ธรรมมาศ 20011141 164 28 พ.ย. 55
154 นายเซนจัน เจียมจัน 20011142 132 28 พ.ย. 55
155 นายอนุพงษ์ เฌอมือ 20011143 116 28 พ.ย. 55
156 นายนพ แซ่ย่าง 20011152 80 28 พ.ย. 55
157 นางสาวเกษณี แซ่ย้าง 20011156 108 28 พ.ย. 55
158 นางสาวไมยัว แซ่ย่าง 20011158 88 28 พ.ย. 55
159 นายเอกพันธ์ กันทัน 20011159 140 28 พ.ย. 55
160 นายพิทักษ์ อิ่นคำ 20011161 100 28 พ.ย. 55
161 นางสาวสิริประภา วรกิจพาณิชย์ 20011162 120 28 พ.ย. 55
162 นายสงัด โปเซ่ 20011163 156 28 พ.ย. 55
163 นายอาเบ แซ่จัง 20011166 112 28 พ.ย. 55
164 นายชวลิต เจริญศักดิ์ 20011175 108 29 พ.ย. 55
165 นายธีรพงษ์ แซ่หาง 20011176 108 29 พ.ย. 55
166 นายธนิต แลเฉอะ 20011177 108 29 พ.ย. 55
167 นายวิโรจน์ แซ่ย้าง 20011181 100 29 พ.ย. 55
168 นายมีชัย อัศวจินดาพล 20011187 100 29 พ.ย. 55
169 นางสาวชนาภัทร แยชอกู่ 20011188 84 29 พ.ย. 55
170 นายอนุชา ชื่นปฐมศักดิ์ 20011189 108 29 พ.ย. 55
171 นายธเนศ ชื่นปฐมศักดิ์ 20011190 104 29 พ.ย. 55
172 นายศักดิ์ทวี สัตย์ธรรม 20011192 84 29 พ.ย. 55
173 นายอาแย หมื่อแล 20011194 120 29 พ.ย. 55
174 นายนิกร สิมริวงษ์ 20011199 92 29 พ.ย. 55
175 นางสาวจันทิมา อ่วยยือ 20011200 100 29 พ.ย. 55
176 นางสาวอริสรา เด่นเจริญเกียรติ 20011201 100 29 พ.ย. 55
177 นายกิตติ เประดา 20011206 100 29 พ.ย. 55
178 นายสมบัติ ชื่นปัญญาเลิศ 20011210 96 29 พ.ย. 55
179 นายอดิศร พงศ์อนุรักษ์ภูมิ 20011211 140 29 พ.ย. 55
180 นายไพรัช ราชชมภู 20011212 132 29 พ.ย. 55
181 นายบุญช่วย อ่วยยือ 20011213 116 29 พ.ย. 55
182 นายดิษยพงษ์ จะฟะ 20011219 136 29 พ.ย. 55
183 นายชญานนท์ พันธ์นาง 20011227 140 29 พ.ย. 55
184 นายบพิตร นาปรัง 20011228 116 29 พ.ย. 55
185 นายสมศักดิ์ ลาชี 20011230 120 29 พ.ย. 55
186 นายอาชอง มาเยอะ 20011231 112 29 พ.ย. 55
187 นายชัยยา อยู่ลือ 20011232 148 29 พ.ย. 55
188 นายไกรทอง มาเยอ 20011235 88 29 พ.ย. 55
189 นายวภาคภูมิ แยลูกู 20011236 88 29 พ.ย. 55
190 นายหยาด อ้อยบำรุง 20011239 116 29 พ.ย. 55
191 นายปรัชญา โวยแมกู่ 20011243 132 29 พ.ย. 55
192 นายพีรพัฒน์ ปิยะวุฒิพัฒน์ 20011244 96 29 พ.ย. 55
193 นายประเสริฐ แซ่กวาง 20011245 144 29 พ.ย. 55
194 นายทวีชัย จรูญสกุลวงศ์ 20011277 84 29 พ.ย. 55
195 นายพงศกร เตโชวณิชกิจ 20011300 140 29 พ.ย. 55
196 นางสาววรนันท์ แซ่เติ๋น 20011332 112 29 พ.ย. 55
197 นายวิทวัส จันทา 20011341 112 29 พ.ย. 55
198 นายวิรัตน์ แซ่โซ้ง 20011376 120 29 พ.ย. 55
199 นายสุนทร ตั้งโชครุ่งเรือง 20011527 88 29 พ.ย. 55
200 นายอนุชา  ศรีนาม 20011530 100 29 พ.ย. 55
201 นายสุวัฒน์ มาเยอะ 20011544 152 29 พ.ย. 55
202 นายปรีชา ตามี่ 20011553 124 29 พ.ย. 55
203 นายวิธวินท์ กุ่ยยือ 20011588 108 29 พ.ย. 55
204 นายสมชาย เฌอมือ 20011594 124 29 พ.ย. 55
205 นายมาโนช วิเศษสุขกมล 20011604 84 30 พ.ย. 55
206 นายจักรภพ รุ่งโรจน์บัณฑิต 20011608 112 30 พ.ย. 55
207 นายวีระศักดิ์ แซ่หาง 20011616 120 30 พ.ย. 55
208 นายศุภโชค จันทร์เทาว์ 20011629 84 30 พ.ย. 55
209 นายประพันธ์ จินะมอน 20011674 128 30 พ.ย. 55
210 นายบุญนัก สุพรม 20011676 116 30 พ.ย. 55
211 นายภัทรวุธ ไชยมะโน 20011688 156 30 พ.ย. 55
212 นางสาวดารุณี อินถา 20011732 120 30 พ.ย. 55
213 นายมนตรี พิทักษ์วนากุล 20011748 128 30 พ.ย. 55
214 นายธนเทพ เมอแลกู่ 20011764 120 30 พ.ย. 55
215 นายนุกูล มะโนนึก 20011788 192 30 พ.ย. 55
216 นายอาสา แซ่ว่าง 20013729 116 27 พ.ย. 55
217 นายอนุศักดิ์ เลิศรัศมีธรรม 20014169 140 28 พ.ย. 55
218 นายรชานนท์ มีศรี 20014760 88 29 พ.ย. 55
219 นายณัฐพล อัศวจินดาพล 20015114 128 29 พ.ย. 55
220 นางสาวปาริชาติ แซ่ย่าง 20015253 124 29 พ.ย. 55
221 นางสาวโสภา ฉัตรแก้วเกษม 20015351 108 30 พ.ย. 55

  

เอกสารการรายงานตัวอย่างละ 7 ชุด ดังนี้  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมแสดงฉบับจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงฉบับจริง
 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน พร้อมแสดงฉบับจริง
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ของธนาคารใดก็ได้)
 • ใบรับรองผลการตรวจโรค
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว

  

เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจโรค ดังนี้ 

 • รูปถ่าย 5 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน 5 ใบ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง 5 ใบ

 

เอกสารที่ใช้ในการทำหนังสือเดินทาง 

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุการใช้งาน ฉบับจริง หากมีรายการแก้ไขชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
 • การทำหนังสือเดินทางใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,100 บาท(โดยประมาณ)