กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  ประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 13 #

ประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

ความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 13

สมัครที่จังหวัดไหน สอบที่จังหวัดนั้น

images by free.in.th

 

 

***สำคัญมาก กรุณาอ่านด้วย***

            ประกาศกำหนดเวลาการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

            กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555  

รอบเช้า เวลา 10.30 – 11.40 น. ต้องเข้าห้องสอบเวลา 9.30 น.

รอบบ่าย เวลา 15.00 – 16.10 น. ต้องเข้าห้องสอบเวลา 14.00 น.

ผู้เข้ารับการทดสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ เสื้อไม่มีแขน

 • เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ และห้องสอบ

 • ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(ฉบับจริง) และบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ  ไปแสดงในวันสอบ ถ้าหากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตน กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

 • ต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
  เพื่อตรวจสอบหมายเลขห้องสอบและที่นั่งสอบ

 • ผู้มีสิทธิ์ทดสอบรอบเช้า ต้องเข้าห้องสอบเวลา 09.30 น.  และสำหรับผู้มีสิทธิ์ทดสอบรอบบ่าย ต้องเข้าห้องสอบเวลา 14.00 น. เพื่อรับทราบคำชี้แจงการทำข้อสอบ หากไปถึงห้องสอบหลังเวลาดังกล่าวข้างต้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 • ต้องนั่งประจำที่สอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ สนามสอบและหน่วยสอบที่ประกาศกำหนด ผู้นั่งสอบผิดที่นั่ง ผิดห้องสอบ ผิดสนามสอบและผิดหน่วยสอบ จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ

 • ต้องใช้กระดาษคำตอบที่จัดให้โดยเฉพาะและเตรียมปากกาเคมีสีดำ เพื่อใช้ในการสอบ (กระดาษคำตอบที่เขียนด้วยดินสอหรือปากกาสีอื่นจะถือเป็นโมฆะ)

 • ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องคำนวณ กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ โทรศัพท์เคลื่อนที่ นาฬิกาที่มีฟังชั่นการสื่อสาร PDA เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดหรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้าห้องสอบ กรรมการคุมสอบจะไม่รับผิดชอบในทรัพย์สินที่สูญหายของผู้เข้าสอบ  ทั้งนี้ ในห้องสอบกรรมการจะใช้เครื่องมือสแกนตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องมื่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด และตรวจสอบสิ่งของต้องห้ามทุกชนิด
  ถ้าหากตรวจสอบพบจะถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ    

 • เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด

 • เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว ห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
  ระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำและห้ามออกจากห้องสอบ
  การออกจากห้องสอบระหว่างการสอบถือว่าการสอบเป็นโมฆะหรือทุจริต

 • ห้ามคัดลอกคำตอบหรือข้อสอบ และห้ามนำกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ

 • เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการคุมสอบสั่งให้หยุดทำข้อสอบ ต้องหยุดทันที
  และจะออกจากห้องสอบได้เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาตแล้ว

**** ทั้งนี้  สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (HRD Korea) ตรวจสอบพบ
ผู้สมัครที่มีอายุเกินกำหนด ทำให้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิ์ทดสอบ
จำนวน
4 คน ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 20001408  20014015  20014708  20015494  
จึงขอให้ผู้สมัครหมายเลขดังกล่าวดำเนินการขอรับเงินคืน ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 (ชั้น 8) ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  สำหรับผู้สมัครที่ขอยกเลิกการสมัครในครั้งนี้ จำนวน 30 คน และได้รับเงินคืนเรียบร้อยแล้ว ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

กำหนดประกาศผลการทดสอบในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์

http://lib.doe.go.th 
www.mol.go.th 
www.doe.go.th 
www.eps.go.kr
www.epsthailand.wordpress.com 

      ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต ให้ยุติการทำข้อสอบ  ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนนของผู้เข้าสอบดังกล่าว การทุจริตในการสอบจะทำให้ไม่มีสิทธิสมัครสอบ 2 ปี