กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  ประกาศ วัน-เวลาสอบ EPS ครั้งที่ 13 (paper) #

วัน-เวลาสอบ EPS ครั้งที่ 13 (peper)

รอบเช้าเข้าห้องสอบ เวลา 09.30 น.

ลำดับ

ชื่อ

สกุล

เบอร์โทร

รหัสสอบ

เวลาเข้าห้องสอบ

1

นางสาวพนิดา

เปรมชัยวรกุล

081-3665176

20010189

รอบเช้า

2

นาย เลา

แซ่ย่าง

086-1951086

20010193

รอบเช้า

3

นางสาวธัญญรัตน์

แซ่ตั้ง

081-7774080

20010206

รอบเช้า

4

นางสาวนภาภรณ์

แซ่โซ้ง

086-1159929

20010207

รอบเช้า

5

นายนิติชน

เมืองอิน

084-7154701

20010219

รอบเช้า

6

นายพิพัฒน์

แซ่ย่าง

087-1734568

20010231

รอบเช้า

7

นายวสุนันท์

แซ่ว่าง

081-1489481

20010329

รอบเช้า

8

นายเอกวัฒน์

ฟูคำ

081-0345176

20010336

รอบเช้า

9

นายศรัณย์

มณีสว่าง

087-8040865

20010423

รอบเช้า

10

นายสุขสันต์

ดวงกางกอ

087-7264482

20010432

รอบเช้า

11

นายนิภัทร์

เนื่องชมภู

084-4060997

20010433

รอบเช้า

12

นางสาวรุจิธาร

หมูคำ

086-1954833

20010443

รอบเช้า

13

นางสาวอรชา

พรมเส็น

081-0293912

20010444

รอบเช้า

14

นายจักรกริช

มาเยอะ

083-5737378

20010445

รอบเช้า

15

นายสาธิต

กรุงศรี

087-0853835

20010446

รอบเช้า

16

นางสาวสุภัสสร

เชอหมื่อ

080-1305581

20010453

รอบเช้า

17

นางสาวนิภาวรรณ

จันทร์เป็ง

087-3611012

20010454

รอบเช้า

18

นางสาวชไมพร

เทพวงศ์

086-0741118

20010455

รอบเช้า

19

นายเสน่ห์

สุวรรณ์เหมย

088-1952068

20010458

รอบเช้า

20

นายอำพล

ศรีรัตนาชัยกุล

080-6720152

20010459

รอบเช้า

21

นายคมสัน 

แซ่เฮ้อ

085-6211026

20010460

รอบเช้า

22

นายภาคิน

วิรชาวิภู

085-6214975

20010461

รอบเช้า

23

นายอัฐพล

บุญชม

089-5942746

20010472

รอบเช้า

24

นายไพโรจน์

วงค์ฝั้น

087-7862384

20010473

รอบเช้า

25

นางสาวลดาวัลย์

นัยติ๊บ

090-4135202

20010486

รอบเช้า

26

นายสมศักดิ์

มาเยอะ

082-7591239

20010500

รอบเช้า

27

นายสิริพงศ์

แซ่เติ๋น

088-2322745

20010501

รอบเช้า

28

นายล้า

แซ่ลี

085-6956083

20010507

รอบเช้า

29

นายสุชัย

อยู่ลือ

084-4824604

20010532

รอบเช้า

30

นายอาซ่า

อยู่ลือ

080-8190424

20010533

รอบเช้า

31

นายสิทธิเดช 

อายี

080-1273790

20010534

รอบเช้า

32

นายทิศ

อยู่ลือ

085-7181805

20010535

รอบเช้า

33

นางสาวกนกพร

ปอนถิ่น

083-3241244

20010538

รอบเช้า

34

นายสุวิทย์

แซ่โซ้ง

089-8574093

20010542

รอบเช้า

35

นายสุชาติ

แซ่หาง

080-8501335

20010549

รอบเช้า

36

นายวิทยา

แซ่หาง

081-0341685

20010570

รอบเช้า

37

นายชัยมงคล

แซ่ท้าว

087-2044694

20010571

รอบเช้า

38

นายวีระวัฒน์

แซ่ท้าว

081-7460086

20010572

รอบเช้า

39

นายนพดล

บุตรคำ

089-7018371

20010581

รอบเช้า

40

นายประสงค์

แซ่หาง

091-2476167

20010582

รอบเช้า

41

นายมานิจ

ละไว

084-3679006

20010593

รอบเช้า

42

นายไกรสร

วิมลศรีมงคล

087-4932665

20010599

รอบเช้า

43

นายสมบุญ

วิมลศรีมงคล

084-6126625

20010600

รอบเช้า

44

นายประพันธ์

วิมลศรีมงคล

087-5682876

20010601

รอบเช้า

45

นายพรชัย

อาหยิ

086-7885152

20010536

รอบเช้า

46

นายสหชัย

ก่าแชกู่

082-9374863

20010658

รอบเช้า

47

นางสาวรจนา

ชื่นประกายพงศ์

082-3828439

20010605

รอบเช้า

48

นางสาวทาริกา

แลเซอ

084-4841547

20010604

รอบเช้า

49

นายเซ้ง

แซ่ซ้ง

083-3186480

20010617

รอบเช้า

50

นายลอซู

แลเซอะ 082-7646788

081-9608120

20010620

รอบเช้า

51

นางสาววริศรา

นาราฤทธิ์ธนานันท์

085-9234164

20010621

รอบเช้า

52

นางสาวพัชรา

ชื่นพีรชัย

090-0516319

20010622

รอบเช้า

53

นางสาวกมลลักษณ์

แซ่ตู่กู่

082-1830626

20010625

รอบเช้า

54

นายภูวไนย

แซ่เฮ้อ

081-2798790

20010628

รอบเช้า

55

นายอนุรักษ์

จันทร์ขอนแก่น

089-5574193

20010629

รอบเช้า

56

นายจักรพงษ์

แซ่โซ้ง

084-4575301

20010630

รอบเช้า

57

นายอดิสรณ์

แซ่เติ๋น

088-0220921

20010670

รอบเช้า

58

นายกำพล

สุพรม

086-0623510

20010686

รอบเช้า

59

นายอนุสรณ์

บุญวงค์

088-4328061

20010700

รอบเช้า

60

นางทับทิม

บุญวงค์

085-7088651

20010701

รอบเช้า

61

นายสันติชัย

แซ่ลี

085-2535972

20010720

รอบเช้า

62

นายประดิษฐ์

ธิอ้าย 

086-1846387

20010752

รอบเช้า

63

นายจีรพันธ์

แซ่เติ๋น

088-0220921

20010776

รอบเช้า

64

นางสาวอรวรรณ

อินสม

091-1408727

20010784

รอบเช้า

65

นายเทพพิทักษ์

สว่างอุดม

091-1395903

20010787

รอบเช้า

66

นายสวัสดิ์

ใจเปรมปรีดี

087-0924067

20010793

รอบเช้า

67

นางอำนวยพร

ฟุ้งภิญโญ

087-1862591

20010794

รอบเช้า

68

นายไพรวัลย์

ปัญบือ

087-1763462

20010795

รอบเช้า

69

นายธนพงศ์

เกิดแพร

082-1913915

20010796

รอบเช้า

70

นายเฉลิมพล

พูลสวัสดิ์

088-4031179

20010801

รอบเช้า

71

นางสาวเปรม

ปิงเสาร์

085-0607171

20010802

รอบเช้า

72

นายสมพงษ์

จันทร์โท

081-1390161

20010803

รอบเช้า

73

นายเดชาธร

เทพอุโมงค์

085-8474642

20010804

รอบเช้า

74

นายบรรจง

ใจกว้าง

087-1917165

20010805

รอบเช้า

75

นายธราดล

ทีทา

091-3543550

20010806

รอบเช้า

76

นางสาวกาญจนา

จันแปงเงิน

087-7276234

20010807

รอบเช้า

77

นายวรวัฒน์

ปีกด้วง

087-1743042

20010808

รอบเช้า

78

นายเทอดไทย

วงศ์บุญชัยเลิศ

082-8968441

20010809

รอบเช้า

79

นายฟ้าไสย

แซ่กือ

090-7727063

20010810

รอบเช้า

80

นายตรอง

แซ่เล่า

090-8632454

20010811

รอบเช้า

81

นางสาวนุชลี

ปัญบือ

089-6329401

20010813

รอบเช้า

82

นายธีรยุทธ์

แซ่ลี

090-7541279

20010814

รอบเช้า

83

นายวิชัย

ลาเซ 084-4883794

080-8530213

20010820

รอบเช้า

84

นางสาวนุชนันท์

อางิ

087-6595099

20010822

รอบเช้า

85

นายสมศักดิ์

ลาบือ

082-8940406

20010823

รอบเช้า

86

นายอนันต์

จันทรภิรมย์

087-2629008

20010824

รอบเช้า

87

นายโกศล

แซ่เล่า

086-1877490

20010826

รอบเช้า

88

นายประคอง

มาตบุญโท

083-3192914

20010827

รอบเช้า

89

นายอาโก

เยเซาะ

082-2458575

20010829

รอบเช้า

90

นางสาวจริยา

อยู่ลือ

090-4703590

20010830

รอบเช้า

91

นางสาวเพ็ญศรี

สุริยะผดุงชัย

080-6875008

20010831

รอบเช้า

92

นายวัชระ

ลาเซ

090-4756137

20010832

รอบเช้า

93

นางสาววริศรา

แซ่จาง

080-6681072

20010833

รอบเช้า

94

นางสาวกรรณิการ์

เกตุคำ

084-4068544

20010834

รอบเช้า

95

นางสาววรรณดี

แซ่ย้าง

084-4821785

20010835

รอบเช้า

96

นางสาวชุลี

วูซือกู่

083-5771731

20010836

รอบเช้า

97

นายสมพงษ์

ซือมือ

090-7501864

20010837

รอบเช้า

98

นายอาแซ

โซเซกู่

080-7863029

20010838

รอบเช้า

99

นางสาวศุกลภัทร

อรุณณรงค์

090-4686147

20010839

รอบเช้า

100

นายสมศักดิ์

เยอส่อ

082-3829667

20010840

รอบเช้า

101

นางสาวขวัญพิชชา

เยเปีย

086-1149765

20010841

รอบเช้า

102

นายทิวโญ

เมอแล

084-4894651

20010842

รอบเช้า

103

นางสาวพศิกา

เยเปีย

082-1820157

20010843

รอบเช้า

104

นายรามิล

หยกรุจิ

084-4862528

20010845

รอบเช้า

105

นายอาหมื่อ

แลเซอ

084-4553306

20010846

รอบเช้า

106

นางสาวสิริวัฒนา

เยเปียง

080-8575900

20010847

รอบเช้า

107

นางสาวจารุณี

ยงวิชวัฒนา

090-4702519

20010848

รอบเช้า

108

นายวิชิต

พรจิตมั่นชัย

080-0512943

20010849

รอบเช้า

109

นายราชันย์

นันทบวรเกีรติ

088-2254558

20010850

รอบเช้า

110

นายธีรภัค

เบียงแล

084-7122823

20010851

รอบเช้า

111

นายฐากูร

ตระกูลสูงศักดิ์

080-4927430

20010852

รอบเช้า

112

นายวิชัย

อาหยี่

084-3748715

20010853

รอบเช้า

113

นายปฐพี

พัฒนาปวงชน

080-4949002

20010856

รอบเช้า

114

นายมานิต

วุยยากู่

084-8089570

20010857

รอบเช้า

115

นายประพรรณ์ชัย

ศิริ

085-0367452

20010858

รอบเช้า

116

นายเสริมพงษ์

ขันธอุบล

089-9290125

20010861

รอบเช้า

117

นางสาวณิชกมล

โชคดีมีชัยกุล

085-6271784

20010862

รอบเช้า

118

นายวัฒนา

จะทอ

080-7711810

20010867

รอบเช้า

119

นายธวัชชัย

แมวป่า

080-8512308

20010868

รอบเช้า

120

นางสาวธีรดา

เทียนรุ่งอรุณ

086-1521508

20010881

รอบเช้า

121

นายสัมพันธ์

แซ่หาง

086-9116832

20010592

รอบเช้า

122

นายชัว

แซ่จาง

080-1305867

20010859

รอบเช้า

 

 

 

 

 

 

วัน-เวลาสอบ EPS ครั้งที่ 13 (peper)

รอบบ่ายเข้าห้องสอบ เวลา 14.00 น.

ลำดับ

ชื่อ

สกุล

เบอร์โทร

รหัสสอบ

เวลาเข้าห้องสอบ

1

นายอาณัติ

อุดมน้อย

090-6710699

20010909

รอบบ่าย

2

นายฐิติกร

อินไผ่

083-3187004

20010941

รอบบ่าย

3

นายคณนันท์

ก๋าแก่น

080-0348377

20010942

รอบบ่าย

4

นางสาวสุรีภรณ์

ไกลถิ่น

080-1234987

20010985

รอบบ่าย

5

นายอนุพงศ์

แซ่ลี

082-1853267

20010990

รอบบ่าย

6

นายบัณฑิต 

ศิริพานกุล

083-3233245

20011000

รอบบ่าย

7

นายเอกราช

เตรียมพิชิต

081-0006449

20011001

รอบบ่าย

8

นายสุจิตร

ศิริพานกุล

087-1745564

20011002

รอบบ่าย

9

นายจรัญ

ชุติธรรมนิติ

081-0419381

20011003

รอบบ่าย

10

นายอำมฤต

เตรียมพิชิต

081-8265380

20011006

รอบบ่าย

11

นายไพโรจน์

ฟูวงศ์

089-7555890

20011007

รอบบ่าย

12

นายไทยสร

แซ่เติ๋น

081-8268191

20011010

รอบบ่าย

13

นายสิทธิกร

เสริมสุขเมฆ

082-1829004

20011016

รอบบ่าย

14

นายทนงศักดิ์ 

วงค์ขัติ

085-7101731

20011034

รอบบ่าย

15

นายนพพรัตน์

ภัทรภิสุทธิกุล

085-5244397

20011073

รอบบ่าย

16

นายวัชระ

แสนชัย

080-6220965

20011075

รอบบ่าย

17

นายสมศักดิ์

แซ่ย่าง

088-4363185

20011082

รอบบ่าย

18

นายอนุนาท

แซ่ลี

080-6768954

20011083

รอบบ่าย

19

นางสาววิยะดา

เมืองก้อน

086-1180148

20011086

รอบบ่าย

20

นายอัครินทร์

อาซังกู่

082-8320898

20011090

รอบบ่าย

21

นางใจชินู

อาลัยลักษ์

089-5793050

20011091

รอบบ่าย

22

นายศรราม

อาลัยลักษ์

087-8690288

20011092

รอบบ่าย

23

นางสาวนารีรัตน์

พัฒนลิติกุล

091-3019758

20011093

รอบบ่าย

24

นายอาฉี่

เบเยียกู่

090-7536927

20011094

รอบบ่าย

25

นายสมชาย

แซ่ย้าง

082-2336149

20011095

รอบบ่าย

26

นายอาวรณ์

อภิสิริพัฒนา

080-8477323

20011098

รอบบ่าย

27

นายอะชา

เยเลกู่

089-0014181

20011099

รอบบ่าย

28

นายบพิตร

นาปรัง

084-8108795

20011228

รอบบ่าย

29

นางสาววรางคณา

เชอหมื่อ

085-6278602

20011130

รอบบ่าย

30

นางสาวอัจฉรา

วิบูลวุฒิไกร

089-8574538

20011131

รอบบ่าย

31

นางสาวบุษกร

บีชิกู่

088-4033485

20011134

รอบบ่าย

32

นางสาวปราณี

เบเซกู่

085-7189714

20011135

รอบบ่าย

33

นางสาวจันทนา

แซ่จาง

083-3252441

20011136

รอบบ่าย

34

นางสาวนารีรัตน์

จะบอ

084-5477154

20011137

รอบบ่าย

35

นางสาวกาญจนา

กงพลนันท์

085-7230326

20011138

รอบบ่าย

36

นางสาวอัญญาพร

วรรณวิจิตร

090-7839281

20011139

รอบบ่าย

37

นางสาวภรณ์ทิพย์

ชัยแว่น

087-6584041

20011140

รอบบ่าย

38

นายปณชัย

ธรรมมาศ

053-177080

20011141

รอบบ่าย

39

นายเซนจัน

เจียมจัน 091-2142375

082-8926691

20011142

รอบบ่าย

40

นายอนุพงษ์

เฌอมือ

086-1178830

20011143

รอบบ่าย

41

นายนพ

แซ่ย่าง

091-3002105

20011152

รอบบ่าย

42

นางสาวเกษณี

แซ่ย้าง

082-1812457

20011156

รอบบ่าย

43

นางสาวไมยัว

แซ่ย่าง

082-8890772

20011158

รอบบ่าย

44

นายเอกพันธ์

กันทัน

084-6170198

20011159

รอบบ่าย

45

นายกรชัย

ดาเปา

089-4705552

20011160

รอบบ่าย

46

นายพิทักษ์

อิ่นคำ

080-1304727

20011161

รอบบ่าย

47

นางสาวสิริประภา

วรกิจพาณิชย์

090-1363812

20011162

รอบบ่าย

48

นายสงัด

โปเซ่

082-7799619

20011163

รอบบ่าย

49

นายอาเบ

แซ่จัง

091-2482615

20011166

รอบบ่าย

50

นายชวลิต

เจริญศักดิ์

087-1843112

20011175

รอบบ่าย

51

นายธนิต

แลเฉอะ

080-0311578

20011177

รอบบ่าย

52

นายวิโรจน์

แซ่ย้าง

086-1918896

20011181

รอบบ่าย

53

นายมีชัย

อัศวจินดาพล

089-9511968

20011187

รอบบ่าย

54

นางสาวชนาภัทร

แยชอกู่

081-9921330

20011188

รอบบ่าย

55

นายอนุชา

ชื่นปฐมศักดิ์

085-4493027

20011189

รอบบ่าย

56

นายธเนศ

ชื่นปฐมศักดิ์

085-6260701

20011190

รอบบ่าย

57

นายอาแย

หมื่อแล

084-7320560

20011194

รอบบ่าย

58

นายนิกร

สิมริวงษ์

081-1627190

20011199

รอบบ่าย

59

นางสาวจันทิมา

อ่วยยือ

085-6258825

20011200

รอบบ่าย

60

นางสาวอริสรา

เด่นเจริญเกียรติ

083-5821019

20011201

รอบบ่าย

61

นายกิตติ

เประดา

084-9499327

20011206

รอบบ่าย

62

นายธีระวัฒน์

กฤษคม

080-8582774

20011208

รอบบ่าย

63

นายสมบัติ

ชื่นปัญญาเลิศ

088-0314859

20011210

รอบบ่าย

64

นายไพรัช

ราชชมภู

082-3857093

20011212

รอบบ่าย

65

นายบุญช่วย

อ่วยยือ

086-1646270

20011213

รอบบ่าย

66

นายดิษยพงษ์

จะฟะ

086-1989064

20011219

รอบบ่าย

67

นายชญานนท์

พันธ์นาง

088-2367329

20011227

รอบบ่าย

68

นายอาชอง

มาเยอะ

084-8044209

20011231

รอบบ่าย

69

นายชัยยา

อยู่ลือ

088-3588104

20011232

รอบบ่าย

70

นายไกรทอง

มาเยอ

090-4193053

20011235

รอบบ่าย

71

นายวภาคภูมิ

แยลูกู

081-1658296

20011236

รอบบ่าย

72

นายหยาด

อ้อยบำรุง

084-4897309

20011239

รอบบ่าย

73

นายวิทวัส

จำปาโชค

088-2332078

20011241

รอบบ่าย

74

นายปรัชญา

โวยแมกู่

085-6187304

20011243

รอบบ่าย

75

นายพีรพัฒน์

ปิยะวุฒิพัฒน์

080-6005371

20011244

รอบบ่าย

76

นายประเสริฐ

แซ่กวาง

084-8098684

20011245

รอบบ่าย

77

นายทวีชัย

จรูญสกุลวงศ์

090-6731335

20011277

รอบบ่าย

78

นายพงศกร

เตโชวณิชกิจ

089-6148858

20011300

รอบบ่าย

79

นางสาววรนันท์

แซ่เติ๋น

085-2611271

20011332

รอบบ่าย

80

นายวิทวัส

จันทา

087-3564926

20011341

รอบบ่าย

81

นายวิรัตน์

แซ่โซ้ง

088-5000301

20011376

รอบบ่าย

82

นายสุนทร

ตั้งโชครุ่งเรือง

088-4312791

20011527

รอบบ่าย

83

นายสุวัฒน์

มาเยอะ

081-6738859

20011544

รอบบ่าย

84

นายปรีชา

ตามี่

084-4832493

20011553

รอบบ่าย

85

นายวิธวินท์

กุ่ยยือ

089-0017569

20011588

รอบบ่าย

86

นายสมชาย

เฌอมือ

088-7095258

20011594

รอบบ่าย

87

นายมาโนช

วิเศษสุขกมล

090-0514279

20011604

รอบบ่าย

88

นายจักรภพ

รุ่งโรจน์บัณฑิต

087-3240229

20011608

รอบบ่าย

89

นายวีระศักดิ์

แซ่หาง

088-4015236

20011616

รอบบ่าย

90

นายประพันธ์

จินะมอน

090-3406736

20011674

รอบบ่าย

91

นายบุญนัก

สุพรม

082-8933365

20011676

รอบบ่าย

92

นายภัทรวุธ

ไชยมะโน

087-6611532

20011688

รอบบ่าย

93

นายมนตรี

พิทักษ์วนากุล

081-2874424

20011748

รอบบ่าย

94

นายธนเทพ

เมอแลกู่

084-5692697

20011764

รอบบ่าย

95

นายสถาปัตย์

ทนันชัย

080-7928530

20011785

รอบบ่าย

96

นายนุกูล

มะโนนึก

083-3190425

20011788

รอบบ่าย

97

นายอนุชา 

ศรีนาม

085-7853269

20011530

รอบบ่าย

 

                 วัน-เวลาสอบ EPS ครั้งที่ 13 (peper) 

นักเรียนที่สอบกรุงเทพฯ

ลำดับ

1

ชื่อ

นายเอกชัย

 สกุล

ภูแข

 เบอร์โทร

085-2173828

 รหัสสอบ

20013487

 เวลาเข้าห้องสอบ

รอบเช้า

2

นายอาสา

แซ่ว่าง

089-9044510

20013729

รอบเช้า

3

นายรชานนท์

มีศรี

081-5641606

20014760

รอบบ่าย

4

นายณัฐพล

อัศวจินดาพล

090-0508004

20015114

รอบบ่าย

5

นางสาวปาริชาติ

แซ่ย่าง

-

20015253

รอบบ่าย

6

นางสาวโสภา

ฉัตรแก้วเกษม

081-2960359

20015351

รอบบ่าย