กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  กำหนดการรายงานตัวนักเรียนที่สอบ CBT เกษตรผ่าน #

ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์ตามบัญชีรายชื่อและประสงค์เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จะต้องรายงานตัวเพื่อยื่นใบสมัครเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯในวันที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ถ้าหากผู้ผ่านการทดสอบดังกล่าวไม่รายงานตัวยื่นใบสมัครภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่ายังไม่พร้อมในการยื่นใบสมัคร กรมการจัดหางานยังเปิดโอกาสให้รายงานตัวยื่นใบสมัครพร้อมกับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งต่อไป ทั้งนี้ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สมัคร ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ที่จะต้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไปหลังจากผ่านการทดสอบ

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร อย่างละ 1 ชุด ดังนี้

  • หนังสือเดินทางที่กำหนดวันหมดอายุตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2557 เป็นต้นไป พร้อมสำเนา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ถ้ามี) ในกรณีเคยเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี จะต้องใช้ฉบับแปลภาษาอังกฤษที่รับรองจากกรมการกงศุลเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ฉบับจริงพร้อมสำเนา
  • สำเนาหลักฐานประสบการณ์การทำงาน ฉบับภาษาไทยหรืออังกฤษ (ถ้ามี)
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ของธนาคารใดก็ได้ (ถ้ามี)
  • ผลการตรวจสุขภาพ (ฉบับจริง) จากสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบให้ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งไม่เป็นโรคต้องห้าม ผลตรวจสุขภาพมีอายุไม่เกิน 3 เดือน     นับจากวันตรวจ
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน  1 ใบ ควรเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกันกับการสมัครสอบ

โดยสำเนาเอกสารทั้งหมดถ่ายเอกสารขาวดำหรือสี กระดาษขนาด เอ 4 รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น