กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน CBT เกษตร ....โรงเรียนเชียงรายภาษา #

รายชื่อนักเรียน ที่สอบ CBT เกษตร ผ่าน

ลำดับ ชื่อ สกุล รหัสสอบ ผลสอบ คะแนน
1 นางสาวธารารัตน์ แซ่กือ 50800216 ผ่าน 144
2 นางสาวมลิวัลย์ พิมลดำรงเกียรติ 50800207 ผ่าน 140
3 นายธวัชชัย มาเยอ 50800219 ผ่าน 140
4 นางสาวสายใย วาตสกุล 50800185 ผ่าน 128
5 นางสาวจรัสแสง แซ่พ่าน 50800186 ผ่าน 120
6 นายวันชัย จะนะ 50800248 ผ่าน 116
7 นายกำพล แซ่เติ๋น 50800264 ผ่าน 116
8 นายทนงศักดิ์ ธนเจริญอนันต์ 50800224 ผ่าน 108
9 นายนิธิกร อนาวิลโส 50800229 ผ่าน 108
10 น.ส.เจนจิรา แซ่ว่าง 50800284 ผ่าน 104
11 นายพิชัย เยอะหมื่อ 50800230 ผ่าน 96
12 นายอาหมื่อ (ธนศักดิ์) เบเทกู่ (สดุดีวงศ์) 50800217 ผ่าน 92
13 นายสุริยา ปุราชะกา 50800626 ผ่าน 88
14 นายอุทัย เบ่ก่ากู่ 50800225 ผ่าน 84
15 นายเสกสรรค์ เบทู 50800212 ผ่าน 152
16 นางสาวสุพร สกุลธรนินทร์ 50800213 ผ่าน 120
17 นายเฉลิม มอยึ 50800206 ผ่าน 124
18 นายศุภวัฒน์ มูลตรี 50800226 ผ่าน 96
19 นายอภิชาติ ใจสิงห์ 50800294 ผ่าน 124
20 นายอนุพงษ์ บ่าหลา 50800450 ผ่าน 120
21 นายอนุวัติ แซ่ลี 50800065 ผ่าน 108
22 นางสาวมาลี  วิมลขจรศิริ 50800039 ผ่าน 116
23 นางสาวอาเมียง เซอหมื่อ 50800237 ผ่าน 168
24 นางสาวยุวลี เดชทัน 50800241 ผ่าน 112
25 นายศาสตรา  อ่วยยื่อ 50800246 ผ่าน 116
26 นายวิทยา แซ่ลิ้ว 50800242 ผ่าน 100
27 นายไกรลาศ หวุ่ยเฌอกู่ 50800252 ผ่าน 128
28 นาวสาวพิมพ์ลักษณ์ แซ่โซ้ง 50800234 ผ่าน 124
29 นางมาลิณี โสภณพึ่งลาภ 50800235 ผ่าน 96
30 นายศักดิ์ดา แซ่กง 50800251 ผ่าน 108
31 นายเจริญ พิสัยเลิศ 50800343 ผ่าน 124
32 นายอนุชา อาล่อง 50800346 ผ่าน 124
33 นายศุภชัย อยู่ลือ 50800351 ผ่าน 88
34 นายธีรภัทร์  แซ่ท้าว 50800349 ผ่าน 88
35 นางสาวทรรศยา อาหยิ 50800359 ผ่าน 96
36 นายองอาจ วิเศษงามวศิน 50800366 ผ่าน 116
37 นางสาวสุภัสสร เชอะมือ 50800356 ผ่าน 120
38 นางสาวเกสร เบทู 50800368 ผ่าน 92
39 นายวีระยุทธ วงอามาต 50800354 ผ่าน 108
40 นาย ภูษิต พิสัยเลิศ 50800414 ผ่าน 104
41 นายอิทธิศักดิ์ ฐานพิทักษ์กุล 50800376 ผ่าน 96
42 นายไพรศักดิ์ ศรีษะ 50800157 ผ่าน 108
43 น.ส.ทัศนีย์ ชัยพานิชย์ 50800222 ผ่าน 104
44 นายโยธิกรานต์ สีใส 50800227 ผ่าน 108
45 นายฉัตรชัย คะหล่า 50800218 ผ่าน 120
46 น.ส. สุนันทา เฌอมือ 50800209 ผ่าน 128
47 นายสุวรรณ วารีพิทักษ์ 50800204 ผ่าน 88
48 นางสาวสุพัทนา แซ่เติ๋น 50800205 ผ่าน 116
49 นายสมชาย วุยสากู่ 50800247 ผ่าน 84
50 นายอรรณพ พรนัธท์วัฒน์ 50800240 ผ่าน 84
51 นายนรินทร์  ทิพพวงค์ 50800221 ผ่าน 92
52 นางสาวมาลินี เมฆบนจันทร์ 50800211 ผ่าน 84
53 นางสาววาชินี มาเยอ 50800357 ผ่าน 104
54 นายสมชาย แซ่ลี 50800340 ผ่าน 116
55 นางสาวโสภา วิเศษจิตจรุง 50800352 ผ่าน 128
56 นายนัฐวุฒิ ยั่วลึ 50800358 ผ่าน 100
57 นายมนตรี แซ่นาน 50800249 ผ่าน 92
58 นายปฏิพล แซ่จ๋าว  50800364 ผ่าน 124
59 นายอัจริยะ ภู่ภีโย 50800203 ผ่าน 136
60 นายชาติชาย อภิขจรเกียรติ 50800200 ผ่าน 92
61 นายชยุต รัตนพุ่มเรือง 50800369 ผ่าน 144
62 นายวีระ พูเบะกู่ 50800623 ผ่าน 100
63 นางสาวปฤษณา วันขุนทด 50800477 ผ่าน 92
64 นายนพพล พลยามา 50800116 ผ่าน 96
65 นางสาวปณิดา มาเยอะ 50800238 ผ่าน 108
66 นายสรพงษ์ กีรติเกษสกุล 50800350 ผ่าน 100
67 นายเกรียงไกร แซ่เติ๋น 50800243 ผ่าน 108
68 นายภัทรวุธ ไชยมะโน 50800244 ผ่าน 136
69 นายภัทรพล ธนวงศ์ธร 50800250 ผ่าน 116
70 นายจันทพงษ์ มาเยอะ 50800231 ผ่าน 128
71 นางสาวลลนา เบียงทูกู่ 50800214 ผ่าน 148
72 นายสมบูรณ์ แซ่พ่าน 50800236 ผ่าน 112
73 นายพีรพัฒน์ ศรีสาน 50800582 ผ่าน 112
74 นายสมบัติ หมื่อแล 50800363 ผ่าน 92
75 นายจิรายุ โรจนพัฒน์สกุล 50800239 ผ่าน 92
76 นายวีระ ศรีสาน 50800591 ผ่าน 116
77 นายธีรศักดิ์ มาเยอ 50800353 ผ่าน 84
78 นางผกามาศ กันทะใจ 50800196 ผ่าน 120
79 นางสาวจุรี แซ่ลี 50800300 ผ่าน 140
80 นายกโพธิ์ทรัพย์ แซ่ท้าว 50800263 ผ่าน 104
81 นายทวีศักดิ์ ศรีพรม 50800290 ผ่าน 80
82 นายทศพล มือแล 50800282 ผ่าน 104
83 นายกันติศักดิ์ ธรรมบงกช 50800279 ผ่าน 88
84 นายสหชัย ก่าแชกู่ 50800268 ผ่าน 84
85 นายไพศาล ขจรกิตตกร 50800329 ผ่าน 84
86 นายอาทิตย์ พิสัยเลิศ 50800334 ผ่าน 120
87 นายมีชัย ชนะบัว 50800303 ผ่าน 112
88 นายชาญวิทย์ บุญมา 50800311 ผ่าน 108
89 นายจรัลชัย เยซอ 50800313 ผ่าน 132
90 นายอามือ อาซ้ง 50800333 ผ่าน 112
91 น.ส. นันทิดา เลาชา 50800289 ผ่าน 104
92 นายทวีศักดิ์ อ่วยยื่อ 50800256 ผ่าน 112
93 นายเฉลิมพันธ์ ศรีสมพงษ์เจริญ 50800274 ผ่าน 108
94 นายเพ่ง แซ่ท้าว 50800301 ผ่าน 120
95 นายศุภกร แสงคีรีเขต 50800191 ผ่าน 132
96 นายธนาธร ไชยเกษมศานต์ 50800259 ผ่าน 116
97 นายวีระสิทธิ์ มาเยอะ 50800261 ผ่าน 100
98 นางสาวนัยเนตร มาเยอะ 50800287 ผ่าน 108
99 นายวิทวัส แซ่ลี 50800291 ผ่าน 104
100 นางสาวนัยนา จุลพงษ์ธาดา 50800742 ผ่าน 88
101 นายปรีชา ผกายศรีสกุล 50800339 ผ่าน 96
102 นายอาชอง มาเยอะ 50800277 ผ่าน 104
103 นายศรัณยู แซ่ท้าว 50800305 ผ่าน 116
104 นายสำภาญ  ชื่นพงศ์ธรรม 50800746 ผ่าน 100
105 นายชัชวาลย์ บุญยวง 50800323 ผ่าน 96
106 นายสมศักดิ์ แซ่ดู่ 50800338 ผ่าน 116
107 นายจำลอง มั่งมูล 50800265 ผ่าน 128
108 นายสุรศักดิ์ บ่าหลา 50800598 ผ่าน 96
109 นายอภิชาติ ชุ่มมะโน 50800318 ผ่าน 100
110 นายอนุสรณ์ แวดไธสงค์ 50800321 ผ่าน 104
111 นายสุรเดช เปียงกู่ก่อ 50800330 ผ่าน 104
112 นายอนุวัฒ โวยยือ 50800328 ผ่าน 116
113 นายนพรัตน์ นามเมือง 50800310 ผ่าน 108
114 นายอนิรุธ แบลเชะ 50800262 ผ่าน 92
115 นายอาบอ พิหมิว 50800275 ผ่าน 148
116 นายนพดล วิเศษเด่นเจริญ 50800295 ผ่าน 104
117 นางสาวอารีย์ แซตูกู 50800255 ผ่าน 120
118 นางสาวเกวลิน แซ่ซ้ง 50800269 ผ่าน 164
119 นายปกรณ์    บุผา 50800325 ผ่าน 144
120 นายธีรวุฒิ ทองสิทธิ์ 50800285 ผ่าน 124
121 นายเกรียงศักดิ์ ปัญบือ 50800292 ผ่าน 92
122 นายโสรัจฐ์ ท่อนคำ 50800286 ผ่าน 96
123 นายทวีศักดิ์ บุญธรรม 50800258 ผ่าน 88
124 นายภาสกร วิบูลสิริสมบัติ 50800302 ผ่าน 128
125 นายนันชัย แซ่ลี 50800324 ผ่าน 112
126 นายนัทธพงศ์ วุยแพ 50800280 ผ่าน 84
127 นางสาวปาลิดา แซ่เล้า 50800272 ผ่าน 136
128 นายก้าวหน้า มาเยอ 50800283 ผ่าน 96
129 นางสาวน้ำหวาน เบียงแลกู่ 50800273 ผ่าน 104
130 นางสาวกาณธิชา เบียงแลกู่ 50800288 ผ่าน 80
131 นายธีรพงษ์ นัยติ๊บ 50800254 ผ่าน 88
132 นายกมล วิเศษอุดมกุล 50800315 ผ่าน 96
133 นายบรรเจิด ไชยสถาน 50800322 ผ่าน 108