กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  กำหนดการรายงานตัวนักเรียนที่สอบ CBT ก่อสร้างผ่าน #

นักเรียนที่มีรายชื่อสอบผ่านให้ไปรายงานตัว ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ถ้าหากผู้ผ่านการทดสอบดังกล่าวไม่ยื่นใบสมัครภายในวัน เวลา และสถานที่กำหนด จะถือว่ายังไม่พร้อมในการยื่นใบสมัคร ซึ่งกรมการจัดหางานยังเปิดโอกาสให้ยื่นใบสมัครพร้อมกับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งต่อไป

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร อย่างละ 1 ชุด ดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (หมดอายุไม่น้อยกว่าวันที่ 15 สิงหาคม 2557) พร้อมแสดงฉบับจริง
  • สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
  • สำเนาหลักฐานประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ของธนาคารใดก็ได้ (ถ้ามี)
  • ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลที่กำหนด ไม่เป็นโรคต้องห้าม ผลตรวจโรคไม่เกิน 3 เดือน
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน  1 ใบ ควรเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกันกับการสมัครสอบ