กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  กำหนดการสอบภาษาเกาหลี ปี 55 #

แผนกำหนดจัดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)

เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ

ประเภทการจัดสอบ

Special EPS-TOPIK

EPS-TOPIK CBT

EPS-TOPIK PBT

EPS-TOPIK PBT

 

 

ครั้งที่ 12

ครั้งที่ 13

วิธีการสอบ

ด้วยคอมพิวเตอร์

ด้วยคอมพิวเตอร์

กระดาษขอสอบ

กระดาษขอสอบ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่เดินทางกลับจากการทำงาน

บุคลทั่วไป

บุคลทั่วไป

บุคลทั่วไป

วันประกาศรับสมัคร

10-ก.พ.-55

ยังไม่มีความชัดเจนจากทางเกาหลี

ประมาณ เดือนมีนาคม 55

ประมาณเดือน สิงหาคม 55

วันรับสมัคร

20 -24 กุมภาพันธ์ 55

ยังไม่มีความชัดเจนจากทางเกาหลี

      26-30  มีนาคม  55

สิงหาคม - กันยายน 55

สถานที่รับสมัคร

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศสำนัก

 

งานจักหางานจังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี และลำปาง

ค่าธรรมเนียมการรับ

780 บาท

ไม่เกิน 800 บาท

ไม่เกิน 800 บาท

ไม่เกิน 800 บาท

สมัคร

วันสอบ

12 มีนาคม 55 เป็นต้น

ยังไม่มีความชัดเจนจากทางเกาหลี

พ.ค.-55

ต.ค.-55

 

(วันละ 60 คน)

วันประกาศผลสอบ

7 วันหลังจากเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละเดือน

มิ.ย.-55

พ.ย.-55

วันที่รายงานตัว

หลังจากประกาศผล 7-10 วัน

มิ.ย.-55

พ.ย.-55

เพื่อสมัครไปทำงาน

หลังจากประกาศผล

หลังจากประกาศผล

 

7-10 วัน

7-10 วัน