กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  เปิดรับสมัครสอบแล้ว EPS ครั้งที่ 12 #

ประกาศรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 12

12032012

ลักษณะอาชีพและประเภทงาน

 • งานอุตสาหกรรม
 • งานก่อสร้าง
 • งานเกษตร/เลี้ยงสัตว์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชายหรือหญิง (ยกเว้นงานก่อสร้างรับเฉพาะเพศชาย) อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์ ณ วันสอบ คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2515 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2537 ทั้งนี้ ผู้สมัครที่สอบคัดเลือกได้แต่ยังไม่ได้รับคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลีจนกระทั่งมีอายุเกิน 40 ปี จะไม่มีสิทธิเดินทางไปทำงาน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ร่างกายสมบูรณ์ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี เอดส์ ซิฟิลิส วัณโรค ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น โรคจิตวิปริต ตาบอดสีและสายตาสั้น
 • มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือถูกสั่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฏหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร

1.            สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด

2.            สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 2 ชุด

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีรูปถ่ายและตัวอักษรรายละเอียดที่ชัดเจน มีระบุวันเดือนปีเกิด มีระบุชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษไว้เรียบร้อยแล้ว
 • กรณีที่ยังไม่เคยมีหนังสือเดินทางถ้าหากสอบผ่านและสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีจะต้องทำหนังสือเดินทางที่สะกดชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษให้ตรงตามที่ระบุในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีที่เคยมีหนังสือเดินทางแต่ไม่ได้นำมาหรือหมดอายุหรือสูญหาย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้สมัครจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับหนังสือเดินทางที่เคยได้ทำไว้แล้ว
 • กรณีคนที่เคยเดินทางไปเกาหลีแล้วไม่ควรเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล และจะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษให้ตรงกับที่เคยไปเกาหลี มิฉะนั้นจะมีผลต่อการออกวีซ่าและอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำงาน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (3.5 x 4.5 เซนติเมตร) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบ

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครผู้เข้ารับการสอบความสามารถภาษาเกาหลี ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (ผู้สอบผ่านจะมีสิทธิสมัครไปทำงาน จำนวน 7,700 คน ประกอบด้วย อุตสาหกรรม 6,000 คน ก่อสร้าง 400 คน เกษตรและเลี้ยงสัตว์ 1,300 คน โดยจะเรียงลำดับตามระดับคะแนนที่สอบได้สูงสุด ตั้งแต่ 80 – 200 คะแนน)

สถานที่รับสมัคร

 • สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนวชิรวุธ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ 1936/3 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ 765 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ค่าสมัครสอบ

 • เนื่องจากการดำเนินการในการสอบ เช่น การออกข้อสอบ การควบคุม การดำเนินการสอบ การตรวจข้อสอบ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (Human Resources Development Service ofKorea: HRD Korea) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี ดังนั้น ผู้เข้าสอบจะต้องจ่ายค่าสมัครสอบให้หน่วยงานดังกล่าว ในวันสมัครจำนวนคนละ 24 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 780 บาท)
 • ผู้สมัครที่จ่ายค่าสมัครสอบแล้ว หากประสงค์จะยกเลิกการสมัครให้ยื่นความจำนงขอยกเลิกการสมัคร ณ สถานที่ที่สมัคร โดยจะได้รับคืนเงินค่าสมัครทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องยื่นความจำนงดังกล่าวภายในช่วงเวลาระหว่างการรับสมัครสอบเท่านั้น
 • ผู้ที่แจ้งความจำนงยกเลิกการสมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในคราวนี้ได้อีก

กำหนดการสอบ

 • การสอบแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 10.00 – 11.10 น. และรอบบ่าย คือ เวลา 14.30 – 15.40 น. โดยผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อรับฟังคำชี้แจงการสอบ หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
 • ประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบในวันที่ 19 เมษายน 2555
 • กำหนดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ในวันที่ 29 เมษายน 2555
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 11 พฤษภาคม 2555

* ทั้งนี้ จะประกาศกำหนดการสอบ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และทางเว็บไซต์ www.eps.go.kr http://epstopik.hrdkorea.or.kr www.epsthailand.wordpress.com www.mol.go.th www.doe.go.th

ลักษณะข้อสอบ

 • ผู้ที่มีสิทธิสอบต้องเข้าสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ตามกำหนด ข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1.            การทดสอบความสามารถในการฟัง จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ระยะเวลา 30 นาที

2.            ความสามารถในการอ่าน จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ระยะเวลา 40 นาที

 • ข้อสอบจะเลือกจากหนังสือรวมข้อสอบของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี สามารถศึกษาได้ทางเว็บไซต์ www.eps.go.kr http://epstopik.hrdkorea.or.kr www.epsthailand.wordpress.com www.mol.go.th www.doe.go.th

เกณฑ์การสอบผ่าน

ผู้สอบผ่าน คือ ผู้สอบได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยผู้สอบผ่านจะมีสิทธิสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศผลผู้สอบผ่าน

ทั้งนี้ ผู้ที่กระทำการทุจริต ใช้เอกสารหรือหลักฐานอันเป็นเท็จ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การสอบตามที่จะแจ้งให้ทราบในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ จะถูกตัดสิทธิโดยไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ หรือยกเลิกสิทธิอันพึงได้จากการกระทำและไม่มีสิทธิสมัครสอบอีกเป็นเวลา 2 ปี และในระหว่างรอเดินทางเข้าไปทำงาน ต้องไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล หรือวันเดือนปีเกิด มิเช่นนั้นทางการเกาหลีจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานแม้ว่าจะสอบผ่านก็ตาม

การสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ทำให้มีคุณสมบัติในการสมัครไปทำงาน สาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS เท่านั้น ผู้ที่ถูกต้องห้ามทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี เช่น ผู้ที่ตรวจสุขภาพไม่ผ่าน หรือผู้ที่เคยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงาน ผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อโดยกรมการจัดหางานเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลีเพื่อทำสัญญาการจ้างงาน แต่ไม่ได้หมาย