กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  รับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 2 #

รับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 2

*สำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีและทำงานครบสัญญาจ้างแล้วเท่านั้น

**ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีรายชื่อตามบัญชีที่ทางเกาหลีกำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครได้ในวันที่มาสมัคร

1. ลักษณะอาชีพและประเภทงาน

 • งานอุตสาหกรรม
 • งานเกษตร/เลี้ยงสัตว์
 • งานก่อสร้าง
 • งานประมง

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • คนหางานที่ต้องการเดินทางกลับเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอีกครั้งหนึ่ง โดยต้องเป็นคนงานที่ทำงานครบกำหนดเวลาการจ้างงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและเดินทางกลับประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
 • เพศชายหรือหญิง (ยกเว้นงานก่อสร้างรับเฉพาะเพศชาย) อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์ ณ วันแรกของการรับสมัคร คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2515 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2537 ทั้งนี้ ผู้สมัครที่สอบคัดเลือกได้แต่ยังไม่ได้รับคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลีจนกระทั่งมีอายุเกิน 40 ปี จะไม่มีสิทธิเดินทางไปทำงาน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น    โรคจิตวิปริต ตาบอดสีและสายตาสั้น
 • มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือถูกสั่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร

 • สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด กรณีใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษที่เขียนจะต้องตรงกับที่สะกดในหนังสือเดินทางที่เคยเดินทางเข้าไปสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว
 • สำเนาหนังสือเดินทางฉบับที่แจ้งเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 1 ชุดพร้อมด้วยสำเนาหน้าที่ประทับตราเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี และหน้าวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

4. กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครคนหางานที่เคยเดินทางเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว และประสงค์จะเดินทางกลับเข้าไปทำงานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

5. สถานที่รับสมัคร

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ

6. ค่าธรรมเนียมการสอบ

 • เนื่องจากการดำเนินการในการสอบ เช่น การออกข้อสอบ การควบคุม การดำเนินการสอบ การตรวจข้อสอบ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (Human Resources Development Service ofKorea: HRD Korea) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย       จากกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี ดังนั้น ผู้เข้าสอบจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทดสอบให้หน่วยงานดังกล่าว  ในวันสมัครจำนวนคนละ 24 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 780 บาท)
 • ผู้สมัครที่จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว หากประสงค์จะยกเลิกการสมัครให้ยื่นความจำนง   ขอยกเลิกการสมัคร ณ สถานที่ที่สมัคร โดยจะได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องยื่น ความจำนงดังกล่าวภายในช่วงเวลาระหว่างการรับสมัครสอบเท่านั้น
 • ผู้ที่แจ้งความจำนงยกเลิกการสมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในคราวนี้ได้อีก 

7. กำหนดการสอบ

การสอบแบ่งออกเป็นวันละ 2 รอบ รอบละ 30 คน ดังนี้

(1) รอบเช้า เวลา 10.00 – 11.10 น.

(2) รอบบ่าย เวลา 13.30 – 14.40 น.

ระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2555 ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อรับฟังคำชี้แจงการสอบ หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

* ทั้งนี้ จะประกาศกำหนดวันและเวลาที่ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และทางเว็บไซท์ http://epstopik.hrdkorea.or.kr, www.doe.go.th, http://lib.doe.go.th, www.epsthailand.wordpress.com ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมเป็นต้นไป

8. สถานที่สอบ

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 11 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ

9. ลักษณะข้อสอบ

 • ผู้ที่มีสิทธิสอบต้องเข้าสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK CBT) ตามกำหนดข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งประกอบด้วย 2 ภาค คือ

1.            การทดสอบความสามารถในการฟัง จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ระยะเวลา 30 นาที

2.            ความสามารถในการอ่าน จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน  ระยะเวลา 40 นาที

 • ข้อสอบจะเลือกจากหนังสือรวมข้อสอบของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี            ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากเว็บไซท์ www.eps.go.kr, www.hrdkorea.or.kr, http://epstopik.hrdkorea.or.kr และ www.epsthailand.wordpress.com

10. การประกาศผลคะแนน

ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทั้งนี้ หากมีผู้สอบผ่านจำนวนมาก จะพิจารณาผู้สอบผ่านที่มีคะแนนสูงสุดก่อน ผลการสอบผ่านมีอายุ 2 ปี โดยผู้สอบผ่านสามารถขอรับใบประกาศนียบัตรการสอบ EPS-TOPIK CBT ได้ที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ

* ถ้าผู้สมัครที่มีประวัติการทำงานไม่ครบกำหนดเวลาการจ้างงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จะถือว่าเป็นโมฆะ แม้ว่า จะสอบผ่านก็ตามและผู้สมัครต้องรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นเอง สำหรับผู้ที่สอบผ่านจะได้รับ การลงทะเบียนและการบรรจุงานเร็วขึ้นและได้รับการยกเว้นการฝึกอบรมก่อนเดินทาง