กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  รับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีแบบพิเศษ (EPS-TOPIK) สำหรับผู้ที่เคยทำงานในประเทศเกาหลีครั้งที่ 11 #

กำหนดการรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีแบบพิเศษ

(EPS-TOPIK) สำหรับผู้ที่เคยทำงานในประเทศเกาหลีครั้งที่ 11

 กระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกับกระทรวงแรงงานราชอาณาจักรไทย ตามสัญญาว่าด้วยกฎหมายการจ้างงานเกาหลี-ไทย ตามระบบการจ้างงานแรงงานแห่งชาติ (EPS) จะเปิดรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT) ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ทั้งนี้คนหางานที่จะประสงค์เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีทุกคนจะต้องเข้าสอบ EPS – TOPIK และผู้ที่สอบผ่านจึงจะมีสิทธิ์ นำผลสอบเพื่อไปใช้ในการสมัครไปทำงานได้

                ลักษณะอาชีพและประเภทงานที่สอบคัดเลือก

-                   งานอุตสาหกรรม

-                   งานเกษตร/เลี้ยงสัตว์

-                   งานก่อสร้าง (จำนวนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตามทะเบียนโควตาที่กำหนด)

*จะเรียงลำดับตามคะแนนผู้สอบได้สูงสุด (ตั้งแต่ 80-200 คะแนน)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-                   เป็นผู้มีประสบการณ์ เคยทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีโดยถูกต้องตามกฎหมายและต้องกลับมาประเทศของตนหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

-                   อายุ 18 – 39 ปี ณ วันสมัครวันแรก คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2514 ถึง 6 ธันวาคม 2536 หรือ (1971.12.7 – 1993.12.06 )

-                   ไม่กำหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ

-                   สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด

-                   มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก

-                   เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามออกนอกประเทศ

-                   เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือถูกสั่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี

 

หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร

-                   สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด โดยชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวจะต้องตรงกับที่สะกดในหนังสือเดินทาง

-                   ใบรับรองการทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี และสำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ในระหว่างทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 1 ชุด

-                   สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด

-                   สำเนาหนังสือเดินทางจำนวน 2 ชุด

-                   สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)

-                   รูปถ่ายสีขนาด 3.5 × 4.5 ซม. จำนวน 3 ใบ ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

 

กำหนดการรับสมัคร

-                  ระยะเวลาการรับสมัคร วันอังคารที่ 6 ธันวาคม ถึง วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น.

-                   สถานที่รับสมัคร – ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารประกันสังคมเขตพื้นที่ 3  บริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ

 

ค่าธรรมเนียมการสอบ

-                   ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี(Human Resources Development of Korea : HRD Korea)ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี ดังนั้นผู้เข้าสอบจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทดสอบให้หน่วยงานดังกล่าวในวันสมัครจำนวนคนละ 24 เหรียญสหรัฐ โดยจ่ายเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 780 บาท

-                   ผู้ที่แจ้งความจำนงยกเลิกการสมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในคราวนี้ได้อีก

-                   ในการสมัครสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT) จะสอบได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

-                   ผู้ที่สอบไม่ผ่าน สามารถสอบในระบบปรกติที่สอบด้วยกระดาษ ในคราวต่อไปได้

-                   จำนวนผู้สมัครสอบจะรับสมัคร 300 คน และจะจัดสอบในวันที่ 26-30 ธันวาคม 2554 (จำนวนผู้สมัครสอบเกินในจำนวนที่กำหนดไว้ จะจัดสอบในคราวต่อไป

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ รอบเช้า หรือ รอบบ่าย ในวันพฤหัสบดีที่

22 ธันวาคม 2554

ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารประกันสังคม เขตพื้นที่ 3

บริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

และทางเว็บไซด์ www.lib.doe.go.th , www.overseas.doe.go.th , www.epsthailand.wordpress.comโทร. 02-245-6716 , 02-245-9429

 

·      โครงสร้างข้อสอบและคะแนน

-                   การฟัง จำนวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาการสอบ 30 นาที, การอ่านจำนวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาในการสอบ 100 นาที

รวมทั้งหมด 50 ข้อ 200 คะแนน ใช้เวลาการสอบ 70 นาที

 

·      ลักษณะข้อสอบ

-                   ข้อสอบมีคำตอบให้เลือก บนจอคอมพิวเตอร์  และเลือกคำตอบโดยการคลิกเมาส์

-                   ข้อสอบการฟังและการอ่านจะดำเนินการต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด

-                   ตัวอย่างข้อสอบสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซด์

www.epsklt.hrdkorea.or.kr           English          Open Test          

    EPS – TOPIK download            First revised edition released

 

·      สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ

-                   บัตรประจำตัวผู้สอบ (ได้รับในวันสมัคร)

-                   หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน

*ผู้สมัครที่ไม่มีหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

 

กำหนดการสอบความสามรถภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์

รอบการสอบ

จำนวนรับสมัคร

วันที่สอบ

วันที่ประกาศผล

รอบที่ 1 (ธ.ค.)

300

วันที่ 26~30 ธันวาคม 2554

วันที่ 4 มกราคม 2555

*รอบละ 30 คน (รอบเช้า เวลาสอบ 10.00 ~ 11.10 น.) (รอบบ่าย เวลาสอบ 13.30 ~ 14.40 น.)โดยผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบ รอบเช้าเวลา 09.00 น. รอบบ่ายเวลา 12.30 น. เพื่อรับฟังการชี้แจงการสอบ

( ไม่อนุญาตให้ข้าสอบหากเกินเวลาที่กำหนด )

 

·      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณกระทรวงแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ และสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด

เว็บไซด์  www.lib.doe.go.th   ,www.eps.go.kr, www.hrdkorea.or.kr, www.epstopik.hrdkorea.or.kr,       www.epsthailand.wordpress.com

หมายเหตุ ผู้ที่สอบผ่านในงานก่อสร้าง และเกษตร/เลี้ยงสัตว์ จะต้องเข้ารับการสอบวัดระดับทักษะ ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

*ผลของการสอบวัดระดับทักษะนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจคัดเลือกของนายจ้าง โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก

 

 

 

·      ข้อมูลอื่น ๆ

-                   เมื่อเลือกคำตอบแล้วไม่สามรถแก้ไขได้ ควรระมัดระวังในการเลือกคำตอบ

-                   ในวันสอบห้ามผู้สอบนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเทป PDA เครื่องเล่น MP3 พจนานุกรมอิเลคทรอนิกส์อื่น ๆ ที่อาจใช้ในการทุจริตในการสอบได้

-                   ในกรณีทุจริตระหว่างการสอบ การสอบนั้นจะถือเป็นโมฆะและผู้สอบจะไม่มีสิทธิ์สอบ 2 ปี

-                   ถ้าพบว่ามีข้อมูล (โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อและวันเกิด) ในใบสมัครสอบแตกต่างจากหนังสือเดินทาง อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้ ถึงแม้ว่าสอบผ่านก็ตาม

-                   ในกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าไม่ใช่ผู้ที่เคยทำงานในประเทศเกาหลี ถึงแม้จะสอบผ่าน จะถือว่าผลสอบเป็นโมฆะ

-                   สำหรับผู้ที่สอบผ่าน จะได้รับการยกเว้นขั้นตอนในการจัดส่งบางส่วน เช่น การอบรมภาษาเกาหลี   เพื่อลดระยะเวลาในการจัดส่ง

 

·       การสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ทำให้มีคุณสมบัติสามารถสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS แต่ไม่ได้รับรองว่าจะได้งานทำในเกาหลีทุกคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนายจ้างเป็นผู้คัดเลือก

·       นอกจากนี้ ผู้ถูกห้ามเข้าไปทำงานในเกาหลี เช่น ผู้ที่ตรวจโรคไม่ผ่านหรือผู้ที่มีประวัติการเข้าเมืองผิดกฎหมาย จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปทำงาน

·       ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีแต่เพียงผู้เดียว

·       คนหางานที่สอบผ่าน  EPS-TOPIK และสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นข้อมูลบัญชีคนหางานที่กรมการจัดหางานส่งให้นายจ้างเกาหลีเพื่อทำการคัดเลือกต่อไป

·       ถ้ามีหน่วยงานเอกชนใดเข้าร่วมในกระบวนการจัดส่งก็จะถูกลงโทษตามกฎหมาย