กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  โปรแกรม CBT ช่วยให้ สอบผ่านได้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีเร็วขึ้น!!! #

CBT

 

            ระบบ CBT คือระบบโปรแกรม ที่ฝึกทดสอบและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเกาหลี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมที่รัฐบาลเกาหลี ได้ออกแบบและเขียนโปรแกรมขึ้นมา เพื่อมุ่งเน้น พัฒนาคุณภาพของผู้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ให้มีประสิทธิภาพ ในการทำผลคะแนนสอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตาฐานที่รัฐบาลเกาหลีกำหนดขึ้น  ซึ่งหลักสูตร CBT ได้ถูกกำหนดบังคับให้ใช้มาเป็นระยะเวลา  1 ปี แล้ว

 

            คุณภาพและความคุมค่า  ของโปรแกรม  CBT

           

โรงเรียนเชียงรายภาษาได้นำระบบ CBT  เข้ามาใช้เพื่อมุ่งพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ให้มีความรู้ ความก้าวหน้า และความเป็นผู้นำ  ตรงกับที่รัฐบาลเกาหลีกำหนดไว้    ทางโรงเรียนเชียงรายภาษายังใช้โปรแกรม CBT ฝึกอบรมพัฒนาช่วยเหลือ ผู้ที่ว่างงาน ตกงาน และผู้ที่เปลี่ยนประสบการณ์จากเคยทำงานในประเทศไทย ให้ได้ไปทำงานทีประเทศเกาหลี   เงินเดือนที่สูง มาแล้ว

                                               

ประโยชน์ของ ( ระบบ CBT)

 ระบบ CBT เหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่เข้าสอบเพื่อไปทำงานที่ประเทศเกาหลี  เนื่องจาก ระบบ CBT เรียนง่าย และเข้าใจไว  จะช่วยให้คะแนนในการทำข้อสอบ ออกมาดีมาก(120คะแนน ขึ้น) โอกาสที่จะได้บินนั้นมีแน่นอน 100% เพราะเป็นการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน ทำให้ผู้ที่เข้าฝึกทดสอบสามารถเข้าใจได้อย่างมาก และยังจดจำได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้เรียน  มีโอกาสก้าวหน้าและเป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ และเป็นตัวแทนของกรมแรงงานไทยที่ชนะอย่างมีเกียรติ และภาคภูมิใจ เพราะปัจจุบันเกาหลีต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าของโรงงานในเกาหลี วันนี้โรงเรียนเชียงรายภาษาพร้อมแล้วที่จะเป็นตัวแทนของประเทศ มุ่งสร้างแรงงานไทยที่มีความรู้ เป็นที่ยอมรับของนายจ้าง เพื่อไปเป็นผู้นำในโรงงานของประเทศเกาหลีอย่างมีคุณภาพและมาตารฐาน  

เดินทางไปสอบ  
เดินทางไปสอบ