กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

รายชื่อนักเรียน เข้าสอบภาษาเกาหลี  EPS  รุ่น  10

กลุ่ม  1/10

ลำดับ

ชื่อ

สกุล

หมายเลขผู้เข้าสอบ

ฟัง

อ่าน

รวม

เฉลี่ย

ลำดับที่

1

นางสาวสุวิดา

เฌอมือ

10020465

60

44

104

52

2893

2

นางสาววรนุช

เยมอ

10020779

52

48

100

50

3081

3

นายสมชาย

แก่บ้าน

10020824

68

68

136

68

3116

4

นายนพนิรันดร์

แจ่มประเสริฐ

10020483

48

40

88

44

2910

5

นายพัชร

เปียแช

10020493

68

56

124

62

2917

6

นายชราวุช

อักคะฮาด

10020481

84

68

152

76

2908

7

นายพิลือ

อวยยื่อ

10020472

52

44

96

48

2900

8

นายธนภูมิ

จรัสวรีกุล

10020482

80

76

156

78

2909

9

นายวันชัย

โสภณอำนวยกิจ

10020490

40

40

80

40

2915

10

นายสุรชาติ

หม่อโป๊ะกู่

10020489

56

40

96

48

2914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม 2/10

ลำดับ

ชื่อ

สกุล

หมายเลขผู้เข้าสอบ

ฟัง

อ่าน

รวม

เฉลี่ย

ลำดับที่

1

นางสาวพนิดา

ทิวาไชยวงค์

10020470

56

52

108

54

2898

2

นางสาวอรุณรัตน์

กมลาสน์บูชา

10020466

60

60

120

60

2894

3

นางสาวสุจิตรา

หมั่นพัฒนาการ

10020464

48

52

100

50

2892

4

นางสาวจารุวรรณ

จักรป้อ

10020451

60

56

116

58

2880

5

นางสาวพัชรินทร์

เฌอมือ

10021067

64

52

116

58

3216

6

นางสาวธิติกานต์

แซ่ว่าง

10020478

68

44

112

56

2906

7

นายรักชาติ

โสภณยิ่งเจริญ

10020508

60

32

92

46

2924

8

นายอภิเดช

อมรอัครชัย

10020491

-

-

-

-

ไม่ผ่าน

9

นายบูรพา

ชมพูชนะชัย

10020790

48

60

108

54

3089

10

นายอาเพียว

อาหยิ

10020473

48

52

100

50

2901

11

นายสมบัติ

เปียแช

10020497

44

48

92

46

2919

12

นายชาตรี

มาเยอะ

10020469

56

40

96

48

2897

13

นายอิสระ

อ้วยเยอ

10020484

64

56

120

60

2911

14

นายสมคิด

ปัญบือ

10020487

56

52

108

54

2912

15

นายวิชัย

สมวงค์ทวีชัย

10020760

56

44

100

50

3063

16

นายสุรเดช

โสภณเบญจกุล

 10020518

-

-

-

-

ไม่ผ่าน

17

นายวีรชัย

วิมลขจรยศ

10020479

68

60

128

64

2907

18

นายบันเทิง

ภาชะรส

10020461

56

56

112

56

2889

19

นายณัฐวุฒิ

อัศวชัยโชติ

10020934

56

48

104

52

3169

20

นายขจร

ไสวการะเกด

10020506

68
56

124

62

2923

กลุ่ม 3/10

ลำดับ

ชื่อ

สกุล

หมายเลขผู้เข้าสอบ

ฟัง

อ่าน

รวม

เฉลี่ย

ลำดับที่

1

นางสาวพาฝัน

อ่วยยื่อ

10020492

72

68

140

70

2916

2

นางสาวสมจิต

อ่วยยื่อ

10020494

56

32

88

44

2918

3

นางสาวสาคร

พิสัยเลิศ

10020774

60

56

116

58

3077

4

นางสาวภัทรานิษฐิ

พิสัยเลิศ

10020775

60

64

124

62

3078

5

นางสาวแสงดาว

ยูลึ

10020533

64

44

108

54

2934

6

นางสาวธัญญา

วิบูลพันธ์ทิพย์

10020788

52

28

80

40

3088

7

นางสาวศรัญญา

อุยแม

10020504

80

76

156

78

2921

8

นางสาวนฤมล

แซ่ว่าง

10020477

52

48

100

50

2905

9

นางเกษศิรินทร์

เตจ๊ะ

10020765

68

40

108

54

3068

10

นายพัสกร

จงอาจกลาง

10020768

44

44

88

44

3071

11

นายชูชาติ

พูนโชติภิรมย์

10020474

60

44

104

52

2902

12

นายธีรภัทร

เชหมื่อ

10020719

48

44

92

46

3028

13

นายอัมรินทร์

เชอหมื่อกู่

10020716

60

44

104

52

3026

14

นายพนพดล

อยู่ลือ

10020780

56

40

96

48

3082

15

นายสมชัย

เรเชอร์

10020819

72

60

132

66

3112

16

นายวุฒิชัย

เฌอมือ

10020874 

40

40

80

40

3141

17

นายภีราวัฒน์

ภัทรศรระกุล

10020851

56

60

116

58

3131

18

นายถวัลย์

อิสระถาวร

10020712

44

60

104

52

3022

กลุ่ม 4/10

ลำดับ

ชื่อ

สกุล

หมายเลขผู้เข้าสอบ

ฟัง

อ่าน

รวม

เฉลี่ย

ลำดับที่

1

นางสาวพรพรรณ

วุยยือ

10020759

48

48

96

48

3062

2

นางสาวอรพินท์  

แยโซ

10020724

48

36

84

42

3032

3

นางสาวกัญญา 

เบียแลกู่

10020756

68

44

112

56

3056

4

นางสาวหมี่ออ     

เบทูกู่

10020687

68

52

120

60

3003

5

นางสาวจิรัชยา     

แยลูกู

10020700

64

44

108

54

3012

6

นางสาวอรทัย   

 อายี่กู่

10020730

48

44

92

46

3038

7

นางสาวอภิสรา 

 เบเชกู่

10020726

64

60

124

62

3034

8

นางสาวเหมย  

เมฆสกุลดี

10020761

56

52

108

54

3064

9

นางสาวจีรนันท์

ร่มพนาธรรม

10020805

60

48

108

54

3102

10

นางสาวสายใจ

แชดูกู่

10020764

56

44

100

50

3067

11

นางสาวเขมิกา 

 เชอมือ

10020762

52

44

96

48

3065

12

นายเดชา        

พิสัยเลิศ

10020793

64

52

116

58

3092

13

นายอาเสาะ       

เพียวเช้

10020863

48

40

88

44

3137

14

นายธีรวัฒน์     

อภิสุนทรกุล

10020778

68

60

128

64

3080

15

นายอัศวินท์      

มือชอ

10020777

-

-

-

-

ไม่ผ่าน

16

นายมานะ         

แลเช่อ

10020773

56

40

96

48

3076

17

นายธนกรณ์        

แลเชอกู่ 

10020711

52

56

108

54

3021

18

นายนฤเบศ     

เบเยียกู่

10020709

72

40

112

56

3020

19

นายศรัณยู        

การีรัตน์

10020727

64

64

128

64

3035

20

นายอนุวัฒน์       

เบเชกู่

10020820

64

48

112

56

3113

21

นายนิชคุน     

หมื่อแลกู่

10020823

76

64

140

70

3115

22

นายณัฐพล     

เม่อแลกู่

10020771

72

60

132

66

3074

23

นายสมพงษ์    

เม่อแลกู่

10020769

48

48

96

48

3072

24

นายวีระพล   

กิจวิริยะการ

10020705

64

40

104

52

3016

กลุ่ม 5/10

ลำดับ

ชื่อ

สกุล

หมายเลขผู้เข้าสอบ

ฟัง

อ่าน

รวม

เฉลี่ย

ลำดับที่

1

นางสาวรัตนา

วีรกรรม

10020742

64

48

112

56

3048

2

นางสาวป่าง

แซ่ลี

10020732

68

48

116

58

3040

3

นางสาวจิราพร

แซ่ลี

10020729

64

64

128

64

3037

4

นางสาวอาอย่า

เซอหมือ

10020804

76

60

136

68

3101

5

นางสาวสุนิษา

อาหยิ

10020701

68

60

128

64

3013

6

นางสาวรัชนี

ประสาท

10020813

64

68

132

66

3107

7

นางสาวภัสสร

หวุ่ยเฌอกู่

10020763

56

52

108

54

3066

8

นางสาววริศรา

มาเยอะ

10020770

44

56

100

50

3073

9

นางสาวสุชาดา

กันทา

10020722

56

40

96

48

3030

10

นางสายฝน

บาดาล

10020737

44

44

88

44

3044

11

นางสาวขนิษฐา

ตุงพิทักษ์พงศ์

10020725

72

56

128

64

3033

12

นางสาวจรรยา

มันตาวลี

10020766

52

56

108

54

3069

13

นางสาวจิตรลดา

แซ่หาญ

10020744

60

52

112

56

3050

14

นางสาววารีลักษณ์

มูลอ้าย

10020708

60

60

120

60

3019

15

นายยศวัต

แซ่ซิ่น

10020818

48

52

100

50

3111

16

นายชายกร

แซ่ว่าง

10020812

56

44

100

50

3106

17

นายเน้ง

แสนว้าง

10020830

60

48

108

54

3120

18

นายสมชาติ

แซ่ลี้

10020699

48

60

108

54

3011

19

นายสงกรานต์

จันทร์ใจ

10020817

72

64

136

68

3110

20

นายณัฐวุฒิ

สมุดความ

10020741

64

52

116

58

3047

21

นายพิษณุ

นวลลังกา

10020754

56

32

88

44

3058

22

นายดนุพล

มะโนวงค์

10020758

60

44

104

52

3061

23

นายสมชาติ

เยเบียงกู่

10020682

60

68

128

64

3000

24

นายอาเยอ

เบียเชกู่

10020796

56

56

112

56

3094

25

นายสุรพงษ์

ป้องคำ

10020743

72

48

120

60

3049

26

นายปิยณัฐ

อะโนราช

10020668

48

36

84

42

3004

27

นายวรยุฒฑ์

ปัญญเมธี

10020736

68

72

140

70

3043

28

นายปฎิภาน

แชหมื่อ

10020808

-

-

-

-

ไม่ผ่าน

29

นายจริญ

อายี่กู่

10020814

72

44

116

58

3108

30

นายยป่า

เหมอแล

10020806

52

52

108

52

3103

31

นายธีรวัฒน์

วารีพิทักษ์

10020714

56

44

100

50

3024

32

นายภูชิต

แซ่ย่าง

10020782

76

56

132

66

3083

33

นายชานนท์

แซ่ย่าง

10020829

64

36

100

50

3119

34

นายเจษฎา

ชาญวิทย์กร

 10020767

44

44

88

44

3070

35

นายสุเทพ

แซ่จ๋าว

 10020718

64

48

112

56

3105

36

นายจตุรงค์

พิยะใหญ่

10020733

60

56

116

58

3041

37

นายไพบูลย์

วิบูลพูนทรัพย์

10020803

68

48

116

58

3100

38

นายสมชัย

อายี่กู่

10020751

68

44

112

56

3055

39

นายพรชัย

แล่เฉอะ

10020810

64

48

112

56

3105

40

นายยุทธศักดิ์

พรศรีสุขกุล

10020802

48

36

84

44

3099

41

นายวีรชัย

อุดมทอสกุล

10020748

44

56

100

50

3052

42

นายถนัด

แสนปาง

10020706

64

68

132

66

3017

43

นายล้ง

แซ่ซ้ง

10020728

64

44

108

54

3036

44

นายคาย

แซ่ซ้ง

 10020738

64

48

112

56

3045

45

นายกัว

แซ่เล่า

 10020740

64

44

108

54

3046

46

นายนุ้

กุลธรไพศาล

 10020723

72

52

124

62

3031

47

นายสุวรรณ

นนท์ธีวรคุณ

 10020721

80

68

148

74

3029

กลุ่ม 6/10

ลำดับ

ชื่อ

สกุล

หมายเลขผู้เข้าสอบ

ฟัง

อ่าน

รวม

เฉลี่ย

ลำดับที่

1

นางสาวสุจิตราพร

แซ่ลุ

10020935

60

48

108

54

3170

2

นางสาววีรยา

โว่ยล่อง

10020855

68

48

116

58

3133

3

นางสาวธีรา

ปัญบือ

10020757

64

40

104

52

3060

4

นางสาวณัฐธิดา

เบเซะ

10020868

64

56

120

60

3139

5

นางสาวสุพัตรา

จือปา

10020871

68

56

124

62

3140

6

นางสาวนุชนันท์

ศิริชัยภากร

10020864

64

52

116

58

3138

7

นางสาววิลาวรรณ

เชอมือ

10020876

68

52

120

60

3142

8

นางสาวภาสินี

งานธนสัญญา

10020128

60

68

128

64

2712

9

นางสาวกุลธิดา

แซ่ซ้ง

10020067

64

60

124

62

2673

10

นางสาวสุภารัตน์

ยั่งยืนศิริอนันต์

10020134

64

56

120

60

2715

11

นางนิตยา

สุริผัด

10020671

68

64

132

66

2995

12

นายดลชัย

ก๋าแก้ว

10020386

52

40

92

46

2845

13

นายสมชาติ

วารีบำรุง

 10020731

52

52

104

52

3039

14

นายจีระศักดิ์

มงคล

10020753

52

56

108

54

3057

15

นายธวัชชัย

พิชัยช่วง

10021080

56

40

96

48

3220

16

นายวัฒนา

บุญเรืองฤทธิ์

 10020982

64

60

124

62

3185

17

นายจตุรงค์

แสนลีลา

10021075

72

40

112

56

3217

18

นายธีรวัฒน์

ท้าวบรรพต

10020436

64

68

132

66

2870

19

นายณัฐพล

แซ่ท้าว

10020431

68

52

120

60

2866

20

นายศักดิ์สิทธิ์

แซ่ท้าว

10020432

56

52

108

54

2867

21

นายใจ

แซ่ท้าว

10020435

64

40

104

52

2869

22

นายศราวุฒิ

ตั้งเรืองตระกูล

10020749 

60

60

120

60

3053

23

นายชัยพัทธ์

ฟุงศิริธนาสกุล

10020582

64

40

104

52

2963

24

นายเลวี

พรชลิตกุล

10020735

56

52

108

54

3042

25

นายนู

แซ่ซ้ง

 10020143

64

40

104

52

2721

26

นายพีรดนย์

แซ่ซ้ง

 10020159

60

52

112

56

2735

27

นายหั้ว

แซ่ซ้ง

10020154

60

60

120

60

2731

28

นายชิษณุพงษ์

ฟองทา

10020460

68

48

116

58

2888

29

นายวงศกร

แซ่ย่าง

10020364

60

36

96

48

2836

30

นายอาลา

แลเซอะ

 10021325

40

56

96

48

3293

31

นายสมพงษ์

วิศรีใจ

10020454

56

48

104

52

2883

32

นายพิชาติ

แซ่ซ้ง

10020147

44

44

88

44

2724

33

นายเก๊า

แซ่ว่าง

10001011

64

48

112

56

530

34

นายอนุศักดิ์

แซ่โซ้ง

 10020177

76

44

120

60

2749

กลุ่ม 7/10

ลำดับ

ชื่อ

สกุล

หมายเลขผู้เข้าสอบ

ฟัง

อ่าน

รวม

เฉลี่ย

ลำดับที่

1

นางสาวเพ็ญนภา

ยานุ

10021044

40

40

80

40

3210

2

นายกฤษกร

แซ่พร่าน

10020387

68

40

108

54

2846

3

นายปฐพี

มาเยอะ

10001665

60

52

112

56

759

4

นายธวัชชัย

โสภาภักดี

10020897

48

40

88

44

3151

5

นายอดิศร

ทองดี

10020308

48

60

108

54

2820

6

นายพนม

จันทร์หนิ้ว

10021055

60

40

100

50

3213

7

นายเกรียงไกร

แก้วมาระวัง

10021061

48

48

96

48

3214

8

นายณรงค์

แซ่กือ

10021318

36

44

80

40

3289

9

นายศุภณัฐ

มูลลี

10020616

64

40

104

52

2969

10

นายนเรศ

ครุธดี

10020962

60

56

116

58

3179

11

นายคำสิงห์

สุภามี

10021039

48

48

96

48

3207

12

นาชินดนัย

แสนสุใจ

10021299

52

44

96

48

3287

13

นายประเสริฐ

สุวรรณสุริวงค์

10021138 

-

-

-

-

ไม่ผ่าน

14

นายชาญชัย

แซ่ม้า

10020784

52

52

104

52

3084

15

นายยอดชาย

ศักดิ์รุ่งเรือง

10020151

40

40

80

40

2728

16

นายยี

แซ่ซ้ง

10020174

40

44

88

42

2748

17

นายสวัสดิ์

ศักดิ์รุ่งเรือง

10020165

68

48

116

58

2741