ขั้นตอนไปทำงาน
ประเทศเกาหลีแบบถูกกฎหมาย

1. การสอบความสามารถภาษาเกาหลี

- คุณสมบัติผู้สมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี

   1.อายุตั้งแต่ 18-39 ปี
   2.ไม่มีประวัติอาชญากรรม
   3.ไม่เคยมีประวัติการถูกเนรเทศออกจากสาธารณรัฐเกาหลี
   4.ไม่เป็นผู้ถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
   5.ผู้ที่มีเงื่อนไงเหมาะสมตามการตัดสินของทั้งสองประเทศ

- คุณสมบัติผู้สมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี

   การดำเนินการของแต่ละประเทศพิจารณาตามรายชื่อคนหางานและการคาดการณ์รายชื่อในเวลานั้น

- ข้อสอบความสามารถภาษาเกาหลี

   การฟัง 25 ข้อ, การอ่าน 25 ข้อ รวม 50 ข้อ(เวลาสอบ 70 นาที) หนังสือตัวอย่างข้อสอบความสามารถภาษาเกาหลี : ดาวน์โหลดได้ที่ (http://eps.hrdkorea.or.kr)

- การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี

   วิธีประกาศ
หลังจากสอบแล้วจะประกาศผู้สอบผ่านในเวปไซต์ตามวันที่ได้กำหนดไว้
   ※ เวปไซต์ : (http://eps.hrdkorea.or.kr,http://epstopik.hrdkorea.or.kr)
ประกาศในหน่วยงานที่ส่งออก
เกณฑ์การผ่านสอบ : ผู้ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 80คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็มเต็ม 200 คะแนน)เรียงตามลำดับคะแนนผู้สอบได้สูงสุด
*เงื่อนไขระยะเวลาการสอบผ่าน : ผลการสอบใช้ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบไปจนถึง 2 ปี

อื่นๆ
แม้จะสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี แต่มีคุณสมบัติเพียงแค่สามารถลงทะเบียนรายชื่อคนหางาน ได้เท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นการรับรองว่าจะได้เข้าทำงานในเกาหลี


2. การลงทะเบียนหางาน

- คุณสมบัติในการลงทะเบียนหางาน

   1. อายุ18-40ปี
   2. เป็นผู้ที่สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี
   3. เป็นผู้ที่เหมาะสมต่อการตรวจสุขภาพโดยรัฐบาลเกาหลี
   4. เป็นผู้ทีไม่มีประวัติอาชญากรรม
   5. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกเนรเทศออกจากเกาหลี
   * ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนหางานต้องทำหนังสือเดินทางก่อนที่จะมาลงทะเบียน

- วิธีลงทะเบียนหางาน

   ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนหางานและเอกสารที่จำเป็นภายในระยะเวลาของการสอบภาษาเกาหลีผ่าน (2ปี)

- ระยะเวลาการลงทะเบียนหางาน

   ให้ส่งใบลงทะเบียนและ เอกสารที่หน่วยงานที่ส่งออกภายในระยะเวลาที่สอบผ่าน (2ปี)
※ ถ้าระยะเวลาที่สอบผ่าน(2ปี) หมดอายุลง ให้สมัครสอบภาษาเกาหลีและต้องสอบผ่าน

- ระยะเวลาลงทะเบียนหางาน : 1ปี นับจากวันที่อนุมัติ

   ※ แต่สำหรับผู้ที่สอบผ่านที่ลงทะเบียนในเวลาที่กำหนดหลังจาก 1 ปีแล้วไม่ได้รับการจ้าง และหมดอายุลงทะเบียน สามารถมาลงทะเบียนอีกครั้งได้
   ข้อควรระวัง
   ในระบบEPS นายจ้างจะคัดเกลือกคนงานที่ต้องการจากรายชื่อคนหางาน ดังนั้นแม้ว่าจะลงทะเบียนคนหางาน ก็ไม่ได้รับรองว่าจะได้เข้าทำงานในเกาหลี 100 %


3. การเซ็นสัญญาจ้าง

- มาตฐานสัญญาจ้าง

   เมื่อนายจ้างกับคนงานต่างชาติเซ็นสัญญาจ้าง ใช้มาตฐานสัญญาจ้าง ดังนี้
   1. รายละเอียดของสัญญาจ้าง
   2. ระยะเวลาของสัญญาจ้าง
   3. ที่ทำงานและรายละเอียดของงาน
   4. เวลาทำงาน, เวลาพัก, วันหยุด
   5. เงินเดือน, และวิธีการจ่ายเงินเดือน
   6. เงื่อนไขการจ้างอย่างอื่นที่กำหนดร่วมกันระหว่างนายจ้างกับคนงานต่างชาติ
   - ระยะเวลาฝึกงานสูงสุด 3 เดือน คนงานอาจได้รับค่าจ้างขั้นต่ำที่หักออกไป 10 % ภายในช่วงที่ฝึกงาน
   - สัญญาจ้างมีผลตั้งแต่วันที่คนงานต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเกาหลี

- วิธีเซ็นสัญญาจ้าง

   - สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลีจะส่งสัญญาจ้างของคนงานที่ถูกนายจ้างเกาหลีเลือกมายัง หน่วยงานส่งออก
   - หน่วยงานส่งออกอธิบายรายละเอียดของสัญญาจ้างให้กับคนงาน และยืนยันการเซ็นสัญญาแล้วส่งให้กับ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี

- ข้อควรระวังในการเซ็นสัญญาจ้าง

   - ถ้าการเซ็นสัญญาถูกยกเลิกโดยคนงานต่างชาติการลงทะเบียนหางานจะจำกัดไว้ 1 ปี
   - ถ้าคนงานต่างชาติไม่พอใจในรายละเอียดของสัญญาจ้าง ผู้หางานสามารถปฏิเสธการเซ็นสัญญาได้ เพียงแค่ 1 ครั้ง และถ้าปฏิเสธในครั้งที่ 2 การลงทะเบียนหางานจะถูกจำกัดไว้ 1 ปี


4. การอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง (ต้องอบรมกับโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)

- ผู้ที่เข้ารับการอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง

   คนงานต่างชาติที่เซ็นสัญญาจ้างกับนายจ้างชาวเกาหลี

- ระยะเวลาอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง

   45 ชั่วโมง สำหรับคนงานที่ไม่มีเวลาฝึกงาน

- เนื้อหาที่อบรม

   1. การเรียนภาษาเกาหลี
   2. ความเข้าใจในวัฒนธรรมเกาหลี
   3. ความเข้าใจในระบบอนุญาติการจ้างงาน (EPS)
   4. การอบรมเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานเบื้องต้น
   5. การอบรมตามแต่ละประเภทงาน

- หน่วยงานอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง

   - การอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง โรงเรียน/สถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกรมการจัดหางานเท่านั้น ( โรงเรียนเชียงรายภาษาได้รับการอนุมัติจากกรมการจัดหางาน)
   - หน่วยงานฝึกอบรมที่อนุมัติโดยกระทรวงแรงงานเกาหลีท่ามกลางองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยประเทศผู้ส่งออก


5. การเข้าประเทศเกาหลี

- การลงทะเบียนขอหมายเลขวีซ่า(CCVI) และ VISA

   - เมื่อนายจ้างกับคนงานต่างชาติได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาจ้าง นายจ้างสามารถขอหมายเลขวีซ่าสำหรับ การทำงานได้ที่กระทรวงยุติธรรม หลังจากตรวจสอบแล้วจะออกหมายเลขวีซ่าให้
   - คนงานที่ได้รับหมายเลขวีซ่าแล้วให้ไปขอวีซ่าที่สถานทูตเกาหลีในประเทศของตนผ่านทางหน่วยงานที่ส่งออก

- กำหนดการเดินทางเข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

   - ผู้ที่ได้รับวีซ่าแล้วจะเตรียมตัวเดินทางเข้าเกาหลี ในวันเวลาที่กำหยดโดยสถาบันพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์เกาหลีตามการจองตั๋วเครื่องบิน
   - ก่อนการเข้าเกาหลีจำเป็นต้องเตรียมสัญญาจ้างและใบรับรองการตรวจสุขภาพ

- การเข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและการอบรมการทำงาน

   - เมื่อเข้าเกาหลีแล้วคนงานต่างชาติต้องใสยูนิฟอร์มและแขวนป้ายชื่อที่หน่วยงานส่งออกเตรียมให้
   - คนงานที่เข้าประเทศตามวันที่กำหนดจะได้ถูกพาไปยังศูนย์อบรมการทำงานอย่างเป็นการโดย การแนะนำของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี
   - คนงานต่างชาติต้องเข้ารับการอบรมการทำงาน 20 ชั่วโมง (3วัน 2คืน) หลังจากเดินทางเข้าประเทศเกาหลี

เหตุผล 5 ข้อที่คนไทยอยากไปทำงานประเทศเกาหลีแบบถูกต้อง

เหตุผล 5 ข้อที่คนไทยอยากไปทำงานประเทศเกาหลีแบบถูกต้อง

   1. รายได้ดีมีความมั่นคง เมื่อทำงานครบตามสัญญาจ้างจะได้รับเงินสะสม
   2. มีสวัสดิการต่างๆรองรับ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันต่างๆ
   3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ทำให้มีโอกาสในการสร้างความมั่นคงในชีวิต
   4. ไม่ต้องกลัวถูกหลอกจากนายหน้า
   5. เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในต่างแดน

งานอะไรบ้างที่คนไทยไปทำงานในประเทศเกาหลี

งานอุตสาหกรรม

รายละเอียดของงาน

   คนงานส่วนใหญ่ได้เข้าทำงานใน อุตสาหกรรมประเภท ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, ยาสูบ, ไม้และวัตถุดิบจากไม้ กระดาษและวัตถุดิบจากกระดาษ, เคมีภัณฑ์, น้ำมัน, ถ่านหิน, ยาง, พลาสติก, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการ สื่อสาร, อุตสาหกรรมโลหะ, อุตสาหกรรมเรือและชิ้นส่วนยานยนตร์

เวลาทำงาน

   ในกรณีของงานอุตสาหกรรม แตกต่างกันตามลักษณะของงาน เวลาทำงาน 09.00-17.00 หรือ ส่วนใหญ่มีเพิ่มการทำงานนอกเวลา 1-3ชั่วโมง สามารถเช็คได้จากสัญญาจ้างงาน

เงินเดือน

   มีการจ่ายเงินตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง เช่นตามกฎค่าจ้างขั้นต่ำและกฎหมายมาตรฐานการจ้างงาน การทำงานนอกเวลา, การทำงานวันหยุดงานก่อสร้าง

รายละเอียดของงาน

   คนงานส่วนใหญ่ทำงานตาม บริษัทก่อสร้างพิเศษที่ก่อสร้างเกี่ยวกับสาธารณสังคมเช่น สนามบิน,รางรถไฟ, ถนน, ท่าเรือ, โรงไฟฟ้า

เวลาทำงาน

   เดือนมีนาคม-พฤศจิกายนทำงานเวลา 07:00 - 18:00 ฤดูหนาว ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ทำงานเวลา 08:00 - 17:00 แตกต่างกันตามประเภทของบริษัท สามารถเช็คได้จากสัญญาจ้างงาน

เงินเดือน

   มีการจ่ายเงินตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง เช่นตามกฎค่าจ้างขั้นต่ำและกฎหมายมาตรฐานการจ้างงาน การทำงานนอกเวลา, การทำงานวันหยุด
งานเกษตรและการเลี้ยงสัตว์

รายละเอียดของงาน

   การเพาะปลูก : เช่น ทำสวน, เพาะเห็ด, ปลูกผลไม้, ปลูกผัก,
   เพาะเมล็ดต่างๆ การเลี้ยงสัตว์ : เช่น เลี้ยงวัว, สุกร, ม้า, ไก่
   การบริการเกี่ยวกับการเกษตร : ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตร

เวลาทำงาน

   เวลาทำงานในส่วนของงานเกษตรกรรม สามารถปรับเปลี่ยนได้มากกว่างานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
   เวลาทำงาน : 09:00~18:00(เวลาพัก 1ชั่วโมง)
   ยกเว้น : เวลาทำงานสามารถแตกต่างกันตามประเภทของงานเกษตรได้

เงินเดือน

   มีการจ่ายเงินตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง เช่นตามกฎค่าจ้างขั้นต่ำและกฎหมายมาตรฐานการจ้างงาน การทำงานนอกเวลา, การทำงานวันหยุด ต่างกันตาม เงื่อนไขของแต่ละบริษัท


มาดูรายได้ เเรงงานไทยที่ไปทำงานประเทศเกาหลีแบบถูกกฎหมาย

ค่าแรงขั้นตํ่า " ประเทศเกาหลีใต้ " ในปี "2562"ค่าแรงประเทศเกาหลีปีพ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้

   - ค่าแรงเฉลี่ย ชม. ละ 8,350 วอน
   - ค่าแรงเฉลี่ยต่อ ชม. ได้ 247 บาท
   - ทำงาน 40 ชม./สัปดาห์ เฉลี่ยต่อเดือนได้ ประมาณ 1,745,150 วอน (51,732 บาท)
   - ทำงาน 44 ชม./สัปดาห์ เฉลี่ยต่อเดือนได้ ประมาณ 1,887,100 วอน (55,940บาท)
   * จำนวนเงินที่ได้ขึ้นอยู่กับอัตรการแลกเปลี่ยนเงิน

*** รายได้เยอะขนาดนี้ แรงงานไทยเลยอยากไปทำงานแบบถูกต้องไงค่ะ****

มาดูเคล็ดลับทำยังไงให้ได้ไปทำงานประเทศเกาหลี

เคล็ดลับทำยังไงให้ได้ไปทำงานประเทศเกาหลี   - ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสายงานที่สนใจ เช่น ประเภทงาน, เนื้อหาการทำงาน, รายได้ ฯลฯ และเลือกสายงานตามที่ถนัดและมีความสนใจ
   - ต้องมีพื้นฐานด้านภาษาเกาหลีที่ดี เพราะการไปทำงานที่เกาหลีตามระบบของกรมนั้นจะต้องมีการสอบเพื่อคัดเลือก ซึ่งข้อสอบเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมด และยังเป็นภาษาที่ต้องใช้เวลาทำงานอีกด้วย
   - ต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี เพราะวัฒนธรรมของไทยและเกาหลีมีความแตกต่างกันหลากหลาย จึงต้องเรียนรู้เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสม
   - ต้องเตรียมพร้อมในการพัฒนาตนเองและพร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ ควรเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาและสามารถพัฒนาทักษะด้านการทำงานให้กับตนเอง
   - นอกจากเรื่องภาษา ทักษะการทำงานก็สำคัญ ต้องเรียนรู้วิธีการสอบทักษะและเทคนิคทำอย่างไรให้ได้ คะแนนสูง
   - ไปทำงานแบบทำงานถูกกฎหมายด้วยระบบกรมแรงงาน มีการจัดส่งเป็นระบบและตามขั้นตอน ปลอดภัยรายได้มั่นคงแน่นอน
   - เลือกเรียนโรงเรียนที่เชี่ยวชาญทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม มีระบบการสอนที่ได้มาตรฐานและอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมครบครัน ได้รับความมั่นใจจากนักเรียนจนมีการแนะนำจากรุ่นสู่รุ่น

มาดูโรคต้องห้ามเข้าเกาหลี สำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานประเทศเกาหลีในระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี

โรคต้องห้ามเข้าเกาหลี สำหรับแรงงาน


1. โรคไวรัสตับอักเสสบชนิด บี
2. โรคเลือด
3. โรคกามโรค ได้แก่ โรคซิฟิลิส
4. โรควัณโรค
5. โรคเท้าช้าง
6. กระดูกสันหลังคด, นิ้วมือนิ้วเท้าขาด, กระดูกแขนขาโก่ง
7. โรคหัวใจทุกชนิด
8. โรคคุดทะราด
9. โรคเบาหวาน
10. โรคความดันโลหิตสูง
11. โรคไต
12. โรคตับ
13. โรคจิต, โรคประสาท
14. ตาบอดสี, สายตาสั้น (ไม่เกิน 400)
15. หูตึง

** โรงพยาบาลที่ตรวจสุขภาพต้องเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจาก กรมการจัดหางานเท่านั้น ****

สิทธิ์ของแรงงานต่างชาติที่มีวีซ่า E9 ที่ต้องยื่นเอกสารขอรับเงิน กรณีกลับไทย

1.เงินบำนาญ 국민연금


เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอรับเงิน
1.1 ตั๋วเครื่องบิน
1.2 บัตรต่างด้าว
1.3 พาสปอร์ต
1.4 สมุดธนาคารเล่มที่ใช้โอนเงินกลับไทย

**การแจ้งขอรับ รับได้ทั้งสมุดธนาคารโอนเงินกลับไทย และที่สนามบิน
***กรณีเคยมีวีซ่าแล้วหลบหนี ขอรับได้ตามปกติก่อนกลับไทย2.เทวจีกึม ส่วนประกันซัมซอง 출국만기보험


ข้อ 2 เงินประกันออกนอกประเทศ ยอดเงินสะสมที่ได้รับดังนี้ หากทำงาน
-> 12เดือน~ 24เดือน 101.5%
-> 24เดือน ~36เดือน =102%
-> 36 เดือน ~ 48 เดือน= 103.5
-> มากว่า48เดือน ~ = 106%

เอกสารที่ใช้ยื่นขอรับเงิน
2.1 บัตรต่างด้าว
2.1 พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน
2.2 ใบออกนอกประเทศ ยื่นขอที่โคยงเซนเตอร์
2.3 ใบรับรองธนาคาร ยื่นขอที่ธนาคารด้วยตนเอง
2.4 สมุดธนาคารโอนเงินกลับไทย
2.5 เอกสารยื่นขอรับ 3 แผ่น (ศูนย์มีให้)

**การแจ้งขอรับ รับได้ทั้งสมุดธนาคารโอนเงินกลับไทย และที่สนามบิน3.ประกันการเดินทางกลับซัมซอง 400,000 วอน 귀국보험


เอกสารที่ใช้ยื่นขอรับเงิน
3.1 บัตรต่างด้าว
3.2 พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน
3.3 สมุดธนาคาร รับก่อนกลับโดยใช้ เล่มที่ใช้ในเกาหลี และรับโดย สมุดโอนเงินกลับไทย
3.4 ใบออกนอกประเทศ

**กรณีเคยมีวีซ่าแล้วหลบหนี ขอรับก่อนกลับได้ตามปกติ4.เทวจีกึมส่วนต่าง หรือส่วนของโรงงานที่ต้องให้เพิ่มนอกเหนือจากเทวจีกึมซัมซอง 퇴직금 차액


เอกสารที่ใช่ยื่นขอคิดเงินส่วนต่าง
4.1 บัตรต่างด้าว
4.2 สัญญาจ้างหรือนามบัตรโรงงาน
4.3 สลิปเงินเดือน 92 วัน ก่อนออกจากงาน หรือ ยอดการโอนเงินเดือนเข้าในสมุดธนาคาร

**แนะนำให้เก็บสลิปเงินเดือน เพราะ จะได้ใช้ยอดที่ไม่หักรายจ่าย จะได้ยอดเทวจีกึมเพิ่มขึ้น
***แต่ละคนจะได้เทวจีกึมไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทำงาน และเงินเดือนที่ทำงาน